English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת מצורע

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבת – חלק שלישיהגריא"ה הרצוג במאמרו המפורסם "שמירת הביטחון הפנימי במדינה בשבת ויום טוב" (בצומת התורה והמדינה כרך ג ע' 7) פותח בדיון אודות אזעקת המשטרה בשבת וחג באמצעות הטלפון, במקרה של קטטה או מריבה בין אנשים. דבריו אקטואליים גם היום וז"ל:  "עפ"י הערכת המצב שקבלנו יוצא, שריב רציני בין אנשים עלול להסתיים בנפשות, אם לא תתערב המשטרה במוקדם (והעובדות ידועות לכל). ואלה המריבות מצויות ביותר בשבת ובמועד" (שם ע' 8). כדוגמא מביא הוא את סיפור רציחתו של "החכם של ליפתא" (הכפר ליד מעיין מי נפתוח, כיום נטוש, בעמק שסמוך ל"ארץ חמדה") תוך כדי מריבה שפרצה בזמן עריכת חופה. הקביעה המקצועית ששמשה את הגריא"ה הרצוג, נכונה שבעתיים בימינו. האזורים המכונים "אזורי בילוי" הפכו דווקא בימי שבת וחג ל"עמקי אלכוהול" שכל תגרה בהם עלולה להיהפך ח"ו לשדה קטל. החדשות הטרגיות של מוצאי שבת הפכו לצערנו לשיגרה. מעניינת מאוד הפנייתו שם לסוגיא במסכת עירובין שם מצאנו "אמר רב יוסף: מנא אמינא לה - דתניא: התיר רבי שיהו בני גדר יורדין לחמתן, ואין בני חמתן עולין לגדר. מאי טעמא כי אתא רב דימי אמר: טטרוגי מטטרגי להו בני גדר לבני חמתן. ומאי התיר - התקין. ומאי שנא שבת? - דשכיחא בה שכרות" [בהסבר חופשי- רבי יהודה הנשיא לא התיר לבני העיר חמתן לעלות לעיר גדר בשבת כיון שבשבת היתה מצויה שם שכרות והיו פורצות קטטות שהגיעו עד לשפיכות דמים ר"ל) (דף סא עמוד א).  לכן מגיע הרב הראשי הראשון למדינת ישראל למסקנה "בפרוץ ריב כזה מותר להזעיק את המשטרה ע"י טלפון למנוע רצח, וממילא מותר למשטרה לטפל בקבלת ההודעה הטלפונית" (מופיע גם בשו"ת היכל יצחק או"ח סימן לב ד"ה השמוש). אומנם יתכן ובשל כך יענו היומנאים בתחנות המשטרה גם לקריאות שאינן קשורות ל"פיקוח נפש", אף על פי כן קובע הוא "הרי אין בידי המשטרה לדעת זאת מראש, ובמקרה זה הקולר תלוי בצואר המצלצל" (שם). פסק זה ששימש יסוד לעבודת המשטרה עוד מימי יסוד המדינה, מקבל בימנו "משנה תוקף" עקב אי היכולת להפריד בין פעילות פלילית ופעילות חבלנית. על כן כל פעולה חשודה שהאזרח מגלה מחייבת הזעקת כוחות הביטחון גם באמצעות הטלפון. קביעה הלכתית זו מתירה בעצם חיבורה של מערכת אזעקה למוקד אנושי, שתזעיק בכל ניסיון פריצה אנשי אבטחה לעזרה (שו"ת במראה הבזק ח"ד תשו' מד).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.