English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת קדושים

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבת – חלק ששיהשבוע נפרט את מסקנותיו המעשיות של הגריא"ה הרצוג הרב הראשי הראשון למדינת ישראל,  בנושא עבודת המשטרה בשבתות וחגים:
א. מותר להתקשר למשטרה בטלפון בכל מקרה שיש בו חשש פיקוח נפש, כגון להודיע על קטטה והפעלת אלימות בין אנשים, או להודיע על חשודים המסתובבים בשטח בכוונה למעשים פלילים וקל וחומר בטחוניים.
ב. מותר למשטרה להגיע לשטח גם ברכב.
ג. במקום שאפשר לבצע סיורי מניעה באופניים, אסור להשתמש בכלי רכב ממונעים.
ד. לאחר שהשוטרים שהגיעו בניידת סיימו את פעולתם, אסור להם לחזור לתחנה והם חייבים להשאר בשטח עד מוצאי שבת.
ה. מותר לעצור חשוד בשבת, אבל אסור להסיע אותו בשבת, בכלי רכב לתחנת המשטרה. יש להמתין עמו בשטח עד למוצאי שבת.
(התורה והמדינה תשי"ג – תשי"ד, בצומת התורה והמדינה ח"ג ע' 15).
 
כשפורסם מאמר זה הגיב עליו מו"ר הגר"ש ישראלי שהיה אז העורך של "התורה והמדינה" ורבו של כפר הרוא"ה במאמר נגדי מעיר ומאיר.
לדעתו של מו"ר אין כלל מחלוקת בין רש"י והרמב"ם ובעצם הראשונים מסכימים עם הרמב"ם על הובאו פסקי הרמב"ם להלכה גם ב"טור" וגם ב"שולחן ערוך". וז"ל המחבר "כל היוצאים להציל חוזרים בכלי זיינם למקומם" (שולחן ערוך אורח חיים סימן שכט סעיף ט). "כל היוצאים להציל נפשות ישראל מיד עובדי כוכבים או מן הנהר או מן המפולת, יש להם אלפים אמה לכל רוח ממקום שהצילו בו; ואם היתה יד כותים תקיפה והיו מפחדים לשבות במקום שהצילו, הרי אלו חוזרים בשבת למקומם ובכלי זיינם" (שולחן ערוך אורח חיים סימן תז סעיף ג). לדעתו גם אין לומר שדעת הרמב"ם היא ששבת "הותרה" במקום פיקוח נפש, שהרי הרמב"ם פותח את פרק ב מהלכות שבת בהכרזה "דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות".
בשבוע הבא נפרט את מסקנותיו של מרן הגר"ש ישראלי
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.