English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת בלק

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

הערות במסכת גיטין משיעורי הרב יוסף שלום אלישיב, ירושלים, תשס"גהרב יוסף שלום אלישיב שליט"א מעביר שיעור יומי קבוע בגמרא מזה עשרות שנים בבית הכנסת שיסד זקנו בעל "הלשם שבו ואחלמה", בו הוא מכהן כרב. בשיעור זה הרב מלמד את הש"ס כסדר מתחילתו לסופו וחוזר חלילה. הוא משבץ בכל ענין את סיכום שיטות הראשונים העיקריים וכן הערות קצרות בנושאים שונים שקשורים לדף באופן ישיר או עקיף. שומעי ליקחו החלו בשנים האחרונות לסכם את החידושים שבשיעור ולהוציאם כספרים. וכבר הוציאו על סוכה, סוטה, כתובות ועוד. בספר זה על גיטין הוסיפו גם כותרות מאירות עיניים. ניסוחם של ההערות הוא תמציתי וחבל  בו שיש הרבה ראשי תיבות שעלולים להקשות על מעיין שאינו רגיל בספרות התורנית.
נביא הערה אחת:
בעמ' קטז הביא את חידושו של "קצות החושן" שעפ"י שיטת הקדוש מרדוש בהבנת המושג "מילי לא מימסרן לשליח" דהיינו לא ניתן לשליח להעביר את שליחותו לשליח שני כשהשליחות היא דבר שתלוי במקבל. לדוגמא שליח קידושין דהיינו אדם שמינה שליח לקדש אישה, מכיון שהאישה יכולה לסרב לקבל קידושין, השליחות מוגדרת כ"מילי" ועל כן לא יכול השליח הראשון למנות ממלא מקום שיעביר את הקידושין לאישה אלא רק הוא יכול לבצע את השליחות. בעל "קצות החושן" הרחיב את העיקרון הזה גם לשליח שנשלח כדי לתת מתנה למישהו ומכיון שמקבל המתנה אינו מחויב לקבלה, השליח אינו יכול להעביר את המתנה לאדם אחר שיתן את המתנה. בספר "נתיבות המשפט" השיג עליו שאין דומה שליח מתנה לשליח קידושין, בשביל לתת מתנה אין צורך בשליחות אלא ניתן להעביר מתנה אפילו על ידי קטן שאינו ראוי לשליחות או אפילו ע"י בעל חיים כקוף. וזאת בניגוד לקידושין שצריכים לצאת מידו של המקדש והוא יאמר למתקדשת שאלו קידושין ועל כן צריך שמיופה כח שלו דהיינו שליח הראוי לכך יעשה זאת במקומו. הרב אלישיב מוסיף חילוק נוסף שבמתנה יש זכות וזה גם סיבה שלא ייחשב מילי.
לסיכום, לפנינו אוצר של הערות וחידושים על המסכת שיכול להיות עזר רב ללומדים ומגידי שעורים לחזור בקצרה על עיקרי הדברים ולהכין חומר עיוני על ענייני המסכת.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.