English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת ויחי

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

" חופש העיסוק"שמואל הנביא ב"משפט המלך" קבע "אֶת בְּנֵיכֶם יִקָּח וְשָׂם לוֹ בְּמֶרְכַּבְתּוֹ וּבְפָרָשָׁיו וְרָצוּ לִפְנֵי מֶרְכַּבְתּוֹ.וְלָשׂוּם לוֹ שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְלַחֲרֹשׁ חֲרִישׁוֹ וְלִקְצֹר קְצִירוֹ וְלַעֲשׂוֹת כְּלֵי מִלְחַמְתּוֹ וּכְלֵי רִכְבּוֹ…וְאֶת עַבְדֵיכֶם וְאֶת שִׁפְחוֹתֵיכֶם וְאֶת בַּחוּרֵיכֶם הַטּוֹבִים וְאֶת חֲמוֹרֵיכֶם יִקָּח וְעָשָׂה לִמְלַאכְתּוֹ." (שמו"א ח' יא-יב , טז). הרמב"ם נותן לפסוקים אלה את הפרשנות הבאה "ושולח בכל גבול ישראל ולוקח מן העם הגבורים ואנשי חיל ועושה מהן חיל למרכבתו ובפרשיו ומעמיד מהן עומדים לפניו, ומעמיד מהן אנשים לרוץ לפניו, שנאמר ושם לו במרכבתו ופרשיו ורצו לפני מרכבתו, ולוקח מן היפים שבהם להיות שמשים ועומדים לפניו שנאמר ואת בחוריכם הטובים יקח ועשה למלאכתו. וכן לוקח מן בעלי האומניות כל מה שהוא צריך ועושין לו מלאכתו ונותן שכרן, ולוקח כל הבהמות והעבדים והשפחות למלאכתו ונותן שכרן או דמיהן, שנאמר ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו…וכן כופה את הראויין להיות שרים וממנה אותם שרי אלפים ושרי חמשים, שנאמר ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים." (ה' מלכים פ"ד ה' ב-ג, ה). ניתן ללמוד מדבריו כמה כללים. א. למלך זכות לגייס לשרות הציבורי את המומחים והמתאימים ביותר בתחום האזרחי ובתחום הצבאי. ב. המלך חייב לשלם את שכר המשרתים בשרות הציבורי. ג. המלך רשאי לגייס לשרות הציבור כלי רכב וכלי עבודה. ד. המלך חייב לרכוש את הכלים או לשלם עבור השימוש דמי שכירות. זכויות אלה של המלך, מבטיחות אומנם את זכויות המגויסים מבחינה כלכלית, אבל הן מנוגדות למקובל כיום בתחום זכויות הפרט והזכות לחופש העיסוק. השאלה האם על פי ההלכה יש גם כיום לשלטון זכויות מעין אלה, תהיה תלויה גם היא בשאלת מקור סמכויותיו של המלך שנמשיך לדון בה בשבועות הקרובים.  

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.