English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת שופטים

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק ד' )
 
קוסטה ריקה, קוסטה ריקה        Costa Rica, Costa Rica
מנחם אב, ה'תשנ"ו
 
שינוי מקום החזן בבית- כנסת עם בעיות אקוסטיקה

שאלה
בית הכנסת שלנו סובל מאקוסטיקה גרועה מאוד. אין מיזוג אויר והגשמים פה הם נוראיים בתקופה זו. בקושי שומעים את החזן, גם מי שקרוב אליו.
 
נשאלתי על אפשרות של מיקרופון והורדתי את זה מהפרק (אלא אם כן יש שינויים שאני לא יודע- אשמח לשמוע).
 
אפשרות שניה היא- שהחזן לא יתפלל על הבמה אלא ליד ארון הקודש היכן שהרב נותן שיחה- מקום גבוה, ופניו יהיו אל הקהל על מנת שבעזרת נשים למעלה ישמעו אותו וגם הקול יתפזר יותר טוב.
 
אשמח לשמוע מה דעת ההלכה ודעתכם עם מראי מקומות על מנת להיות מוכן לכל טענה שיעלו האנשים.
 
תשובה
בתי כנסת גדולים כשיש קושי גדול לשמוע את הש"ץ כשמתפלל אצל העמוד בכותל מזרח (לנוהגין כך) יש פוסקים שהתירו ממנהגם שיעמוד בש"ץ על הבימה באמצע בית הכנסת[1]. אע"פ שהבימה גבוה מג' טפחים אין זה מעכב שהרי כבר מצינו שהתירו לחזן לעמוד במקום גבוה כדי להשמיע לציבור[2]; זאת אף שבגמ'[3] נזכר שצריך לעמוד במקום נמוך שנאמר "ממעמקים קראתיך ה' ". אמנם שהש"ץ יעמוד ופניו אל הקהל לא ראינו ולא שמענו מי שנהג כך ומי שהתיר זאת ובפרט בהלכות אלו משתדלים במשנה זהירות מלשנות המנהג אף בדברים שאין בהם איסור[4]. ונראה שיש בזה הפוך כונות התפילה שכל ענינה פניה לשוכן במרומים ואל יראה כפונה אל הציבור חס וחלילה. פתרון אפשרי הו אלהזיז את הבמה של קריאת התורה לחלק האחורי של בית הכנסת כמו שהיה נהוג בכמה בתי כנסת עתיקים ואז ישמע קולו של החזן בצורה טובה יותר[5].
 
פתרון נוסף יתכן בעזרת שימוש במסך אקוסטי שאם מציבים אותו לפני החזן, קולו מתפשט בחלל בית הכנסת בצורה יותר טובה.
 

[1] שו"ת "אגרות משה" (או"ח חלק ג' עמ' שט)
[2] שו"ע או"ח (סי' צ סע' א).
[3] ברכות (י ע"ב)
[4] ע' בשו"ת "ציץ אליעזר" חלק י' סי' כב שהביא סיעה של פוסקים בענין, ואוסרים לשנות המנהגים ועיין שם עוד בשם שו"ת "מכתב סופר" (בנו של החת"ס) האוסר מצד "סודות סדרי בית הכנסת" ועוד באזהרת בעל שו"ת "ערוגות הבשם" כלפי הרוצים לשנות ע"ש.
[5] הצעתו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ וכן הסכים הלכה למעשה הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.