English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת ראה

יציאה זמנית מארץ ישראל לצרכי הרשות

שו"ת במראה הבזק"(מתוך ח"ד)

ירושלים, ישראל                                        Jerusalem, Israel

אייר, ה'תשנ"ח

יציאה זמנית מארץ ישראל לצרכי הרשות

שאלה

האם מותר לצאת באופן זמני מארץ ישראל לצורכי הרשות וכן לצורך טיול?

 

תשובה

כבר האריכו גדולי ישראל שבכל הדורות לשבח ולרומם מעלת הישיבה ב"ארץ חמדה". כל נסיון לפגוע בקשר ההכרחי בין העם ובין הארץ גרר אחריו ביקורת חריפה גם בכתוב (1) וגם בדברי חז"ל (2). אפילו נסיון לפגוע במרכזיותה של הארץ לא עבר ללא תגובה (3).

בשאלה אם מותר לצאת מן הארץ כבר פסק הלכה למעשה מרן הגר"ש ישראלי בספרו "ארץ חמדה"  (4) כי יציאה לחו"ל שלא ע"מ לחזור, אסורה.

אבל אם כוונתו לחזור, היציאה מותרת "לכל צורך ואפילו לצורך הרשות" (5).

על כן בודאי שלצורך סחורה, טיול לימודי ואפילו חופשה משפחתית (6) כשאין אפשרות לעשות חופשה מעין זו בארץ ישראל מותר.

שוטטות, שלא לצורך, בחו"ל אסורה (7).

--------------------------------------------------------

 

1.ראה לדוגמה כינוי הכתוב את חטא המרגלים "תרבות אנשים חטאה" (במדבר לב, יד).

2.עיין לדוגמה במאמר חז"ל "וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו א־לוה" (כתובות קי ע"ב).

3.עיין ברכות (סג ע"א) "אמר רב ספרא, רבי אבהו... ובביטויים החריפים שהתנאים משתמשים בהם.

4.ספר א' (שער א סי' י) עיין שם במקורות המובאים, לרבות ההסבר בדעת הראי"ה קוק. ועוד עיין ב"משנה ברורה" (סי' תקלא ס"ק יד) שמשמע מדבריו, שכל שיש צורך ביציאתו, מותר.

5.עיין שם ובפוסקים שלעניין יציאת כהן לחו"ל משתנה הדין בפרטים מסוימים.

6.בכל מקום שיציאת ההורים מותרת, וחשוב להם שבני משפחתם יצאו עמהם, ואפילו כשהנימוק הוא גיבוש המשפחה בזמן החופשה, יש מקום לומר, כי אי־יציאה עם ההורים יהיה בה משום חשש לאי־קיום מצוות "כיבוד אב ואם" במלואה (כאשר ההורים מזמינים אותם), וייתכן שזה גם בגדר המוזכר בהלכה "וישמשנו בשאר דברים שעושה..." (שו"ע יורה דעה סי' רמ סע' ד). אי־יציאה עם ההורים שמשמעה התרסה כנגדם, מעין "אני מקפיד, ואתם אינכם מקפידים", יש בה גם משום חשש איסור במצוות "מורא אב ואם", עיין שם בלשון המחבר (סע' ב).

7.דברי הגר"ש ישראלי שם — "אולם שלא לצורך כלל — אסור".

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.