English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת צו

אבני משפט קובץ תורני כולל יד ברודמן רחובות.

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

הרב דניאל כץ – "ארץ חמדה"

קובץ ב' - אדר א' תשס"ג (225 עמ').  קובץ ג' - טבת תשס"ד (203 עמ').

פריחתם של מוסדות התורה בחברה הדתית לאומית באה לידי ביטוי בהקמתם של כוללים שבהם יושבים אברכים שנים רבות ועוסקים בלימוד תורה מתוך מטרה להעמיד תלמידי חכמים גדולים. בין מוסדות אלו נמנה גם "ארץ חמדה" והכולל לדיינות ברחובות. השלב הבא של פריחה זו הוא רצונם של הלומדים במקומות אלו להביא לדפוס קבצים של חידושי תורה שהעלו בידם. ואכן בשנים האחרונות יצאו קובצי "חמדת הארץ" של "ארץ חמדה", "משפטי ארץ" של הכולל בעופרה ועתה קובצי "אבני משפט" של הכולל ברחובות. נקוה שגם שאר הכוללים ילכו בדרך זו - להגדיל תורה. שני הקבצים שלפנינו עוסקים בחושן המשפט חלק א' – הלכות דיינים ועדות. הקבצים פותחים בשיעורים של הרב משה דימנטמן, ראש הכולל ברחובות ומותיקי מרביצי התורה בהיותו שנים רבות ר"מ בישיבת כרם ביבנה. הנושאים נידונים בחוברות באופן שמשלב עיון למדני תוך זיקה לפסיקת ההלכה.

בין המאמרים בחוברת ג' נציין – סיכום של שיעור שהעביר הרב הרשל שכטר מישיבת ר' יצחק אלחנן U.Y בארה"ב, בעניין תחילתו בפסול וסופו בכשרות שדן האם בעניינים דרבנן פוסלים עד שהיה פסול בתחילה והביא את שיטת ה"מחנה אפרים" שבדרבנן לא חוששים לתחילתו בפסול. ודחה את ראייתו מהמשנה בכתובות שקטן שגדל, שמכיר את החתימות מזמן ילדותו, מעיד על קיום שטרות, עפ"י דברי הראשונים שקטן אינו עד כלל ועל כן לא שייך בו דין תחילתו בפסול. ומכך דיון זה הולך ומסתעף  לכיוונים רבים ויש לו השלכות הלכתיות רבות.

הרב מאיר ברקוביץ (שהוא ר"מ גם בכולל שליד אוניברסיטת בר אילן וכן עורך החוברת) דן בשאלה מעניינת האם ניתן לומר עדות לבית דין גם כשבית הדין אינו מעוניין לקבל את עדותם. הוא מביא את דברי המהר"י בן לב שפסק שלא עושים בית דין בעל כרחם של הדיינים ואוסף הגבלות שונות לפסקו.

ראוי לציין את סידורם הנאה של המאמרים שמקל על העיון בהם.

נברך את הכולל ברחובות שימשיכו בפועלם ויניבו פירות נוספים.

 


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.