English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת ראש השנה

שו"ת "במראה הבזק": (מתוך ח"ב)(מתוך ח"ב)

 

קיטו, אקוודור                                                Quito, Ecuador

אדר ב' תשנ"ב

 

הצורך בכוונה מצד עדי קידושין

 

שאלה

האם שני אנשים שנועדו להיות עדים לצורך קידושין, צריכים להתכוון להיות עדים בשעת נתינת הטבעת, או מספיק שיראו את מעשה הקידושין אפילו בלי כוונה להיות עדים?

 

תשובה

מעיקר הדין אין הכרח לייחד עדי הקידושין1, ואפילו אם לא נתכוונו העדים להיות עדים בקידושין אלה, הרי הם כשרים לעדות2.

ומכל מקום נהגו לייחד עדי הקידושין ולהזמינם מתוך ציבור הנאספים ולקבוע שהם הם עדי הקידושין3.

במקרה שלא ייחד עדים לקידושין ויש בקהל כשרים ופסולים, הקידושין חלו והכשרים לבד הם הנעשים עדי הקידושין, ולא הפסולים4.

 

_____________________________________________

 

1     שו"ע (אבן העזר סי' מב, ד).

2     "בית מאיר" (שם סי' מ"ב ד), "חתם סופר" נאבן העזר ח"א סי' ק).

3     ריטב"א (קידושין מג ע"א) בשם רבו, "אבני מילואים" (סי' מב ס"ק ו), "קצות החושן" (סי' לו ס"ק א), "ערוך השולחן" (אבן העזר סי' מב, לא).

4     בגיטין וקידושין שיש בהם צורך בעדים לקיום הדבר, אפילו בסתמא אומרים שכוונתו לעדים הכשרים.

      "חתם סופר" (אבן העזר ח"א סי' ק), "אגרות משה" (אבן העזר ח"א סי' עו) על-פי "אבני מילואים" (סי' מב ס"ק ו).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של
חבר העמותה

פרופ' אמריק דויטש.

ההלוויה התקיימה בי"ז אלול

 


 
לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.