English | Francais

Search


שנת תשע"א | שבת סוכות

חמדת הדף היומי: ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים (עבודה זרה מ עמוד ב)

הרב עופר לבנת

יא' – יז' תשרי, עבודה זרה לו-מב

(לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב)

 

השבוע בדפי הדף היומי הגמרא ממשיכה לעסוק בגזירות שחכמים גזרו כדי להרחיק אותנו מעובדי עבודה זרה. על אף שחכמים גזרו על יינם של גויים, הגמרא (מ עמוד ב) אומרת שמותר לשתות יין תפוחים שנעשה על ידי גויים. כך גם נפסק בשולחן ערוך (יורה דעה קיד, ג) זאת כיוון שיינות אלו פחות מצויים, לכן לא גזרו עליהם.

הגמרא מספרת שפעם אחת רבי יהודה הנשיא היה חולה בחולי מעיים. הרפואה למחלה זו הייתה לשתות יין תפוחים. התלמידים חיפשו ומצאו עובד כוכבים שהיה לו יין תפוחים משובח שהיה מיושן במשך שבעים שנה. הם הביאו לרבי לשתות מיין תפוחים זה והוא אכן נתרפא. לאחר שהתרפא ברך רבי "ברוך שמסר עולמו לשומרים".

המהרש"א מסביר כי במילה "שומרים", רמז רבי לתפקיד שהוגדר לאדם הראשון כשהונח בגן עדן- "לעבדה ולשמרה" (בראשית ב, טו). יתכן שכוונת רבי הייתה שעל אף שגוי זה עבד עבודה זרה, בכל זאת הוא מילא את ייעודו בעולם בכך ששמר וטיפח את הבריאה שברא הקב"ה בעולם. בזכות זה הבריא רבי והמשיך לעבוד את ד' וללמד תורה. 

 

 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב הגאון
 הרב משה בוצקו זצ"ל

נפטר ביום כיפור

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.