English | Francais

Search


שנת תשע"א | שבת חקת

שו"ת במראה הבזק: מכירת מוצרי פולחן של נוצרים ע"י יהודי(מתוך ח"ז)

 

אוהיו, ארה"ב                                                                     Ohio, USA

שבט תשס"ז

 

מכירת מוצרי פולחן של נוצרים ע"י יהודי

 

שאלה

אחד הבחורים בקהילתנו מתחזק והולך ב"ה. לאחרונה פתח גם בתהליכי עלייה ארצה. הוא הגיע אלי ושאלתו בידו, האם מותר לו למכור דרך האינטרנט "מוצרי דת" כגון צלבים או "מים קדושים" לנוצרים?

 

תשובה

א.  ההלכה במקרה זה תלויה במחלוקת הפוסקים, כאשר המחבר אוסר והרמ''א מתיר מצד המנהג, ומסיים "וכל בעל נפש יחמיר לעצמו"1. לדעת המחבר, אין חילוק בין מוכר משל עצמו לבין מתווך עבור אחרים2.

ב.   אם הוא מוכר לסוחר, אין כאן איסור אף לדעת המחבר3, ובלבד שהמוכר השני לא יהיה יהודי4. כמו כן, אם הוא מוכר בכמויות גדולות, שניכר שהקונה אינו קונה אלא לסחורה, אף שאין ידוע לו שהוא סוחר – מותר5.

 

_________________________________________________________

 

כך כותב השו''ע (יו''ד סי' קנא סע' א): "דברים שהם מיוחדים למין ממיני עבודת כוכבים שבאותו מקום, אסור למכור לעובדי אותן עבודות כוכבים שבאותו מקום. ואם קונה הרבה ביחד, שניכר הדבר שהוא קונה אותם לסחורה – מותר. וכן אם אומר שצריך אותם לדברים אחרים, והישראל יודע שכדבריו כן הוא – מותר. ודברים שאינם מיוחדים לה, מוכרים אותם סתם. ואם פירש העובד כוכבים שהוא קונה אותם לעבודת כוכבים, אסור למכור לו אלא אם כן פסלן מלהקריבו לעבודת כוכבים. הגה: אסור למכור לעובד כוכבים מים, כשיודעים שרוצה לעשות מהם מים להטביל. (תא"ו ני"ז). היו מעורבים דברים המיוחדים עם דברים שאינם מיוחדים, כגון לבונה זכה בכלל לבונה שחורה, מוכר הכל סתם ואין חוששין שמא ילקט הזכה לבדה לעבודת כוכבים. וכן כל כיוצא בזה. הגה: ודוקא לכהן או לעובד כוכבים, שחזקתו שיקטיר הלבונה לעבודת כוכבים, אבל לסתם עובד כוכבים, שרי. י"א הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם, היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו, או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות במקום אחר, מותר למכור להם כל דבר (מרדכי דפ"ק דע"ז). ויש מחמירין. ונהגו להקל כסברא הראשונה, וכל בעל נפש יחמיר לעצמו. (ר"ן שם ובתוספות ואשיר"י והגמ"ר פ"ק דשבת לדעת הרב)".

נמצא שהמחבר והרמ''א נחלקו אם כשיכול להשיג מוצרי דת ממקום אחר יש איסור על היהודי למכור לו. עיינו (שם) בש''ך, שביאר שיסוד מחלוקתם הוא אם יש איסור מסייע לדבר עברה לעכו''ם. עיינו גם בשו''ת "חלקת יואב" (יו''ד סי' נה) בדיון מפורט לגבי מסחר בשתי וערב.

2  מאחר שטעם האוסרים הוא משום מסייע, אין חילוק אם מוכר משל עצמו או שמוכר משל אחרים.

3  שו''ת "אגרות משה" (יו''ד א סי' עב), ומשום שאין איסור של "לפני דלפני עיוור". ועיין בשו''ת "יביע אומר" (חו''מ ז סי' א אות ו).

4  "יביע אומר" (שם).

5   שו''ע (שם).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר תשע"א

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.