English | Francais

Search


גליון מספר 32 - תוקף הרישום בטאבו

| טו באלול תשס"ז | 1/1/2008

במסגרת מטרותיו של הבטאון הלכה פסוקה, אנו משתדלים להתמקד בפסקי דין המדגישים את ההתאמה ואת היישום של דיני התורה במציאות הישראלית כיום.

בגליון שלפנינו נעסוק בחובת הרישום בטאבו. על פי החוק במדינת ישראל, קבלת זכויות בעלוּת מלאות בדירה מותנית ברישום הבעלות בטאבו, והשאלה הנשאלת היא, מחד גיסא האם רישום כזה נחשב כקניין, ומאידך גיסא האם כל זמן שלא נעשה הרישום, אין לקניינים אחרים שנעשו משמעות.

במדור 'עת לדון' עוסק הרב ניר ורגון בהיבטים הלכתיים של פרשת חפציבה. גם שם ישנה התייחסות רבה לשינויים בהלכה הנובעים משינויים בחיי המסחר המקובלים.

אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. בפרט, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.

כמו כן, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.