English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת ראה

ראה | כז אב תשע"ד | 23/08/2014


חמדת הדף היומי: האם בית דין מאמינים לשליח שלהם יותר מאדם אחר

הגמרא (מועד קטן טז ע"א), במסגרת הדיון על דיני מנודה, דנה במי שמזמנים אותו לדין ומבזה את שליח בית הדין או את בית הדין ולכן מנדים אותו. הגמרא כותבת ששליח בית דין יכול לספר שהאדם המוזמן לדין ביזה אותו או את בית דין ואין בכך משום לשון הרע. הרי"ף (דף ח עמוד א מדפי הרי"ף ) מצטט במקום את הגמרא ממסכת בבא קמא (דף קיב עמוד ב) ששליח בית דין נאמן כשני עדים לעניין נידוי. דברי הרי"ף מבארים את הגמרא שלנו. דברי שליח בית הדין הם לא לשון הרע כי יש להם משמעות לפסיקת הדין, בדיוק כפי שכל פעם שעדים מעידים בבית דין אין בעיה הלכתית של לשון הרע. ההלכה הזו משמעותית לדיני נידוי של מי שמבזה את בית הדין, כי במקרים רבים שליח בית הדין מגיע אל המוזמן לדין והוא היחיד שיכול לספר איך הגיב המוזמן לדין. במאמר שלפנינו נבאר שני עניינים. 1. האם השליח נחשב כשני עדים לגבי כל דבר (לעניין ממונות, נפשות)? 2.מדוע שליח בית דין נאמן כשני עדים?Dedication

לע"נ הנערים

יעקב נפתלי פרנקל,

גיל-עד מיכאל שאער

ואייל יפרח

וכל הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 


לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ח בסיון תשע"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.