English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת צו

צו | ט"ז אדר ב תשע"ו | 26/03/2016ארץ אגדה: המרד בכרם ביבנה

בירושלמי במסכת ברכות (פ"ד ה"א) מובא מעשה במרד תלמידים כנגד רבן גמליאל, וזו לשונו בשינויים קלים: "ומעשה בתלמיד אחד שבא ושאל את רבי יהושע תפלת הערב מהו? אמר לו רשות. בא ושאל את רבן גמליאל תפלת הערב מהו? אמר לו חובה. אמר לו והא רבי יהושע אמר לי רשות?! אמר לו למחר כשאכנס לבית הוועד עמוד ושאל את ההלכה הזאת. למחר עמד אותו תלמיד ושאל את רבן גמליאל תפלת הערב מהו? אמר לו חובה, אמר לו והא ר' יהושע אמר לי רשות?! אמר רבן גמליאל לר' יהושע את הוא אומר רשות? אמר לו לאו. אמר לו עמוד על רגליך ויעידו בך! והיה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו לרבי חוצפית המתורגמן הפטר את העם. אמרו לרבי זינון החזן אמור, התחיל ואמר, התחילו כל העם ועמדו על רגליהם, ואמר לו [נחום ג,יט] 'כי על מי לא עברה רעתך תמיד'. הלכו ומינו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, בן שש עשרה שנה ונתמלא כל ראשו שיבות. והיה רבי עקיבא יושב ומצטער ואמר לא שהוא בן תורה יותר ממני אלא שהוא בן גדולים יותר ממני, אשרי אדם שזכו לו אבותיו אשרי אדם שיש לו יתד במי להיתלות בה, וכי מה היתה יתידתו של רבי אלעזר בן עזריה שהיה דור עשירי לעזרא... מיד הלך לו רבן גמליאל אצל כל אחד ואחד לפייסו בביתו".

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.