English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת כי תבוא

כי תבוא | כא אלול תשעט | 21/09/2019ארץ אגדה: מלח סדומית

בתורה נאמר (ויקרא יא, מד): "כִּי אֲנִי ד' אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי...", ובמסכת ברכות (נג,ב) מובאת ברייתא הסומכת לכתוב זה דינים הקשורים לסעודה: "וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם - אלו מים ראשונים (נטילת ידיים לפני סעודת פת), וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים - אלו מים אחרונים (לרחיצת הידיים לאחר הסעודה), כִּי קָדוֹשׁ - זה שמן (שהיו רגילים להביא לאחר מכן גם שמן לסוך את האצבעות לסייע בהעברת הזוהמה שנותרה עליהן. רש"י), אֲנִי ד' אֱלֹהֵיכֶם - זו ברכה (ברכת המזון)". מסוגיה זו משמע שהצורך במים אחרונים הוא מדיני קדושה ומעלה רוחנית שרצו חכמים להעניק לסעודה ולברכת המזון. אמנם במסכת ערובין (יז,ב) משמע שהצורך במים אחרונים הוא מטעם אחר, וז"ל הסוגיה בתוספת ביאור: "אמר רב חייא בר אשי: מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית יש, שמסמא את העינים (ולאחר סיום האכילה נהגו בימיהם1 לטבול את האצבעות במלח ולטעום מן המלח, ושמא יגע באצבעו בעין. רש"י). אמר אביי: ומשתכחא כקורטא בכורא (ונמצא המלח הסדומית בשיעור קטן גם בכל מלח אחר) אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: כייל מילחא מאי (האם מי שמדד ומילא מלח בכלים, צריך גם הוא ליטול ידיו)? אמר ליה: [הא] לא מיבעיא" (זו אינה שאלה, וכל שכן שצריך ליטול ידיו. רש"י)".Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.