English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת משפטים

משפטים | כז שבט תשפ"ב | 29/01/2022הלכה פסוקה: האם ברכת הצלחה של משכיר לשוכר שהודיע על עזיבה מהווה אישור לסיום השכירות?

התובע שכר דירה מהנתבע למשך שמונה חודשים תמורת 2,200 ₪ לחודש. לאחר מכן השכירות הוארכה ארבע פעמים, בכל פעם לשנה עד יולי 2021. במרץ 2021 התובע אמר לנתבע שבכוונתו לחפש דירה גדולה יותר, הנתבע איחל לו בהצלחה. התובע פירש זאת כהסכמתו לעזיבת הדירה, ובאמצע חודש מרץ הוא עזב את הדירה, בחודש מאי התובע גילה כי הנתבע הפקיד את ההמחאות עבור שכר הדירה. התובע ביקש מבית הדין שיוציא צו מניעה כנגד הנתבע שלא יעשה שימוש בהמחאות של מאי ויוני, ויחזיר לו את כל המחאות שבידו. בנוסף הוא ביקש 3,300 ₪ החזר עבור השכירות של חצי מרץ ואפריל בהם לא היה בדירה,ו עוד 2000 ₪ עבור תיקון שביצע בדירה. לטענת הנתבע הוא אמנם ידע על כוונת התובע לעזוב את הדירה, אך הוא לא הסכים לכך ולכן החוזה ביניהם נשאר בתוקפו. עלפיכך, הנתבע להמשיך את תשלומי שכר הדירה ם עד סיום תקופת השכירות, או עד 15.5.21, המועד בו נכנס שוכר חדש לדירה. בנוסף הנתבע הסכים לשלם 250 ₪ לתובע עבור הטיפול שלו בביוב, אך לא עבור התיקון שהתובע ביצע, משום שנאמר לו שהתיקון לא היה מקצועי.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה 

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.