English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת כי תצא

שו"ת במראה הבזק: מילה ע"י רופא יהודי שאינו שומר תורה ומצוות או ע"י רופא גוי במקום שאין מוהל מוסמךקיטו, אקוודור                                                                                            Quito, Ecuador

ניסן תשנ"ב

 

 

שאלה

בקהילתנו אין מוהל - חלק מהאנשים מביאים מוהל מבחוץ, אבל הרבה עושים את זה עם רופא גוי שעוסק במילה הרבה שנים. ראשי הקהילה רוצים, ע"מ לפתור את הבעיה של ההוצאה המרובה, ללמד רופא יהודי, שהוא לא שומר מצוות, ע"מ שהוא יכהן כמוהל מקומי. והנה הבעיות: הלימוד של הרופא היהודי יעשה ע"י הרופא הגוי, ואינני בטוח אם הוא יודע לעשות את זה כחלכה. הרופא היהודי הוא לא שומר מצוות. מה לעשות?

 

תשובה

הפעולות הנדרשות לשם ביצוע ברית-מילה הן1:

א.    חיתוך עור הערלה עד שתתגלה העטרה.

ב.    פריעת הקרום הרך בציפורן והחזרתו לצדדים עד שיראה בשר העטרה.

ג.     מציצת המילה עד שיצא הדם מן המקומות הרחוקים.

ד.    עצירת הדם וחבישת מקום החיתוך.

 

ראוי ללמד את הרופא היהודי את מלאכת המילה, גם אם זה יעשה על-ידי הרופא הגוי, לאחר שהרב יסביר לו את הפעולות הללו הנדרשות על-פי ההלכה, תוך כדי ההדגשה שיש צורך גם במילה וגם בפריעה2 וגם במציצה3.

לאחר שהרופא היהודי למד את מלאכת המילה, ישנן שתי אפשרויות, והרי הן לפי סדר עדיפותן:

א.    הרופא ישים את ה"מגן"4 במקום הראוי, הרב יברך, ימול, יפרע וימצוץ, והרופא יעצור את הדם ויחבוש את מקום החיתוך5.

ב.    הרופא ישים את ה"מגן" במקום הראוי, הרב יברך וימול6 והרופא יפרע7, הרב ימצוץ והרופא יעצור את הדם ויחבוש את מקום החיתוך.

באפשרות ב' ראוי שהרב ידחוק ויתקן מעט את הפריעה לפני שימצוץ8.

 

____________________________________________________________________         

 

1  שו"ע יורה דעה (סי' רסד, ג).

2   שם (סעיף ד') מל ולא פרע כאילו לא מל.

3   שם (סעיף ג) כל מוהל שאינו מוצץ, מעבירין אותו (סביר להניח שאת עניין המציצה לא ילמד אצל הרופא הגוי, אך לפי ההלכה אין לוותר על זה).

4  על-פי הוראת הרבנות הראשית לישראל יש להשתמש ב"מגן" רגיל בלבד, ואין להשתמש ב"מגן קלמפ" - "מגן ברונשטיין", או ב"גומקא קלמפ" וכדו'.

5   בזה הרב עושה את כל הפעולות ההלכיות של המילה והרופא מטפל בהכנה למילה ובצד הרפואי שלה בלבד.

6  לאחר שה"מגן" ישנו במקום הראוי, כבר אין קושי בחיתוך הערלה.

7   על-פי ספר "דרך פקודיך" שלא הצריך הטפת דם ברית כשהחותך הוא ישראל כשר, ועכו"ם או מומר עשו הפריעה, שלא גרע החיתוך שעשה הישראל, מהטפת דם ברית, ועיין ב"ספר הברית" (עמ' קנד סעיף יז) שהביאו ונשא ונתן בדבריו. ועוד יש לצרף לזה שמחללי שבת בימינו אינם כמומרים לחלל שבת בפרהסיא, אלא כתינוקות שנשבו, וכמו שכתב בשו"ת "בנין ציון" החדשות (סי' כג).

8  והרי זה כאלו הרב פורע.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לרפואה שלמה

 ובריאות איתנה

בתוך כל שאר

 חולי עמו ישראל

 

שמואל

 בן נורית ונחשון רבנשטיין

 

יוסף

 בן יפעת ומרדכי הוכמן

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.