English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת לך לך

חמדת משפט: הסתייעות בהוצאה לפועל

מסמך מדיניות הלכתית

אחת השאיפות שעמדו ברקע הקמת רשת בית הדין של 'ארץ חמדה', ועדיין מלווה את פעילות בתי הדין, היא עיצוב עקרונות הלכתיים ברורים, שיהוו תשתית לפעולת כלל בתי הדין של הרשת. שאיפה זו מתממשת באופן ראשוני בכתיבת פסקי דין מנומקים בהם מנוסחים בבהירות העקרונות ההלכתיים. בנוסף, שותפה 'ארץ חמדה', בכנס בתי הדין לממונות, המתקיים במהלך הכנס השנתי של מכון 'הליכות עם ישראל' בשיתוף וביוזמת מכון 'משפטי ארץ'. כל שנה, מתקיים דיון מעמיק בתחום הלכתי מרכזי.

בסיכום הכנס מנוסחים עקרונות הלכתיים מנחים בתחומים שונים.

את מסקנות הכנס, מאשרים פוסקים חשובים המשמשים כדיינים בבתי דין,  ובראשם, הרב יעקב אריאל (המשמש כאב"ד בשלוחה ברמת גן), הרב דב ליאור ואבות בתי הדין של רשת ארץ חמדה גזית.

בגליון זה נעסוק בשאלת ההסתייעות ברשויות לצורך מימוש פסק דין שניתן על ידי בית הדין. כמובן, מבחינה חוקית ניתן לממש פסק דין של בית דין בהוצאה לפועל (לאחר קבלת 'אישור פסק בורר'), שכן בתי הדין פועלים תחת חוק הבוררת. המסמך להלן מתייחס לאפשרות זו מן הבחינה ההלכתית.

 

הסתייעות בהוצאה לפועל

סיכום כנס הדיינים תשע"א

ביצוע פסקי דין   

 1.    תפקידו של בית הדין כולל גם אחריות לביצוע פסק הדין1.

 2.    זוכה בדין תורה רשאי לפנות להוצל"פ כאשר החייב איננו מבצע את פסק הדין2, ולגבות גם את הוצאות הגבייה3.

 3.    הוצל"פ מטילה תשלומי ריבית על החייב בניגוד להלכה, אולם, כאשר מדובר באדם שמסרב לבצע פסק דין ניתן לגבות גם תשלומים אלה כקנס על החייב4, או כפיצוי עבור מניעת רווח5.

חקירת יכולת

 4.    חלק מתפקידו של בית הדין הוא לבחון את יכולת התשלום של החייב6. ולכן, כאשר חייב מבקש מבית הדין הסדר תשלומים סביר – יש להיענות לבקשתו ולדון בכך בבית הדין, ולא להפנות את הזוכה להוצל"פ.

 5.     כאשר החייב מבקש פריסה ארוכה מאד של החוב ואין זה ברור שבקשתו תואמת את ההלכה, ניתן להפנות את הזוכה להוצל"פ, שם מתבצעת "חקירת יכולת" מקצועית.

ביצוע שטרי חוב

 6.    ניתן לפנות להוצל"פ לצורך ביצוע שטר חוב, כאשר מדובר בחוב ברור שאין לגביו מחלוקת, כגון לפנות עם שיק שבוטל להוצל"פ ללא צורך באישור של ביה"ד7.

 7.    במקרה של התנגדות החייב לשטר החוב יש לקיים את הדיון בבית הדין.

 8.    רצוי לפנות לבית הדין לאישור פנייה להוצל"פ עם שיק או שטר חוב, כדי לאפשר גבייה של הוצאות שיוטלו על ידי הוצל"פ.

 

    ___________________________________________________________________________

 

1 שו"ע הרב, יו"ד הל' שחיטה, קונטרס אחרון א, ז; מנחת אברהם סימן מב, מתוך פסק דינו בפד"ר כרך י' עמ' 168-181.

2 השוואה של החוק וההלכה (הרב הלל גפן, נייר עמדה מס' 6: הוצאה לפועל, מכון משפטי ארץ עפרה, תשע"א, עמ' 30-16) העלתה שהחוק מקל עם החייב יותר מאשר ההלכה, ולכן נראה שאין מניעה לפנות להוצל"פ מצד זה.

3 רא"ש בבא קמא י, ו; שו"ת הרא"ש עג, ב; שו"ע חו"מ יד, ה; ש"ך ס"ק יג. מן הראוי להזהיר את החייב בפסק הדין על המשמעויות החמורות של אי ביצוע פסק הדין במועדו.

4 ים של שלמה, בבא קמא ט, ל.

5 הרב צב"י בן יעקב, משפטיך ליעקב ב' עמ' קטז.

6 שו"ע חו"מ סימן צז.

7 הרב מרדכי אליהו, תחומין ג' עמוד 244; שו"ת שבט הלוי חלק י, סימן רסג; הרב יעקב אריאל, באהלה של תורה, חלק א' סי' פד; הרב צב"י בן יעקב, משפטיך ליעקב חלק ב' סימן ו', עמ' קה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.