English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת לך לך

שו"ת במראה הבזק: פדיון הבן לבנה של בת כהן שאביו אינו יהודיונציה, איטליה                                                                  Venice, Italy

אייר, ה'תשנ"ח

 

פדיון הבן לבנה של בת כהן שאביו אינו יהודי

 

שאלה

בן של בת כהן שילדה ילד לאינו יהודי, הילד כיום בן 9, האמא שואלת האם בנה חייב בפדיון הבן.

האם היא חייבת, לפדותו והאם יש על הבן אי אלו חיובי כהונה.

אם האמא איננה חייבת האם הבי"ד או הרב המקומי חייבים לפדותו.

ואם הם אינם חייבים, האם על הילד לפדות עצמו כשיגיע לגיל חיוב במצוות.

 

תשובה

א.  הבן חייב בפדיון1.

ב.  האם אינה חייבת לפדות את בנה2.

ג.  הבן אינו כהן ולא חלל - אלא ישראל3  [ואם יש לאם בנות מן הגוי, הן פסולות לכהן]4.

ד.  לרוב הדעות אין מוטלת חובה על בית-דין לפדות את הבן5.

ה. במקרה דומה פסק הרב ישראלי6 שיפדוהו ע"י בית-דין באופן הבא: יושיבו בית-דין של ג' ויזכו לקטן מעות על מנת7 שיפדוהו בהן, ואחר-כך יפדוהו במעות אלה. והפודים יכולים לברך את שתי הברכות, וטוב שיביאו פרי חדש לברכת שהחיינו.

ו.  הואיל ובמקרה שלנו הילד כבר בן תשע, והואיל ו"מצוה בו יותר מבשלוחו", הרי אם יש סיכוי סביר שיפדה עצמו כשיגדל, אפשר לפדותו עכשו על תנאי8, דהיינו יזַכו לקטן מעות כנזכר בסעיף ה', וכשיפדוהו בית-דין של ג', יאמרו שהפדיון חל רק על מנת7 שהקטן לא יפדה עצמו כשיגדל. אבל אם יפדה עצמו כשיגדל, כי אז הפדיון הנוכחי אינו חל9, ויפדוהו עכשו בלא ברכה, וכשיגדל10, יפדה עצמו ויוכל לברך את שתי הברכות.

 

 ___________________________________________________

 

1 בכורות (מז ע"א), שו"ע יורה דעה (סי' שה סעיף יח).

2 קידושין (כט ע"א), שו"ע יורה דעה (סי' שה סעיף ב).

3 שו"ע אבן העזר (סי' ז סעיף יב).

4 שם (סי' ד סעיף ה) ו"בית שמואל" (שם, סק"ב וסעיף יט).

5 עיין קידושין (כט ע"א), שם לומדת הגמרא שבית-דין חייבים למול קטן, אם אביו לא מל אותו, מן הפסוק "הִמול לכם...", אך לגבי פדיון-הבן אין לימוד כזה, עיין שו"ת "יביע אומר" (חלק ח' יורה דעה סי' לא סעיף ה). אך ה"חתם סופר" (חיו"ד סי' רצז) סובר שמצוה על בית-הדין לפדותו כמו שמצוה עליו לדאוג למילתו.

6 כדעת הש"ך (שו"ע יורה דעה סי' שה ס"ק יא וכ') ועיין "נקודות הכסף" שם באורך, וכן נפסק בהגר"א (שם ס"ק יז), וכן פסק הרב א"י הכהן קוק "דעת כהן" (סי' קפו) ועוד פוסקים, עיין "במראה הבזק" (ח"ב סי' פט).

ואמנם זה שלא כדעת רמ"א (שם סעיף י) והט"ז (שם ס"ק יא) ועוד פוסקים.

7 בתנאי של "על מנת", או "מעכשיו" - אם.

8 "חמדת שלמה" (סי' לא, הובאו דבריו ב"פתחי תשובה" שם ס"ק טז).

9 במקרה זה אפשר לתת את הפדיון לכהן במתנה על מנת להחזיר, המועילה, כמו שכתוב בקידושין (ו ע"ב) ובשו"ע יורה דעה (סי' שה סעיף ח), והכהן יחזיר אותן המעות.

10גדול הוא בן י"ג שנים ויום אחד שהביא שתי שערות, והילד יבדוק את עצמו בעניין זה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.