English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת מסעי

שו"ת במראה הבזק: איסור "החזרת פניו ריקם" בעני גויקיטו, אקוודור                                                    Quito, Ecuador  

טבת תשנ"ג

 

שאלה

האם הדין שנאמר לגבי צדקה בסי' רמט, שאסור להשיב עני ריקם, וחייבים לתת לוֹ ולוּ משהו, נאמר גם לגבי עני נכרי?

 

תשובה

החובה (וההיתר) לתת צדקה לעני נכרי הוא מפני "דרכי שלום"1, ואין בגדר זה כדי לכלול את האיסור "להחזיר את העני ששאל - ריקם"2. אבל במקום שיש לחוש לאיבה, יתן.

 

__________________________________________________________

 

1   רמ"א יו"ד סי' רנא סעיף א, ע"פ הגמ' גיטין סא, ע"א.

2   עיין מה שכתב מהר"י קורקוס על הרמב"ם הל' מתנות עניים (פ"ז ה"ז), דדברים שחיובם משום דרכי שלום, אם יצויר דמצי לאשתמוטי ואין איבה - אינו מחויב. ומקופל בזה שכל איסורי התורה, וקל וחומר איסורי דרבנן דוגמת זה שחידש הרמב"ם (דלא להחזיר העני ששאל ריקם), לא נאמרו, אף לא מדרבנן, כלפי עני נכרי.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ הנערים

יעקב נפתלי פרנקל,

גיל-עד מיכאל שאער

ואייל יפרח הי"ד


לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ח בסיון תשע"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.