English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת ויחי

שו"ת במראה הבזקקיטו, אקוודור Quito, Ecuador
תשרי, תשנ"ה

מתן הנחה בשכר-דירה לאברך כחלק מחישוב מעשר כספים

שאלה:

מי שמשכיר דירה לאברך העוסק בתורה יומם ולילה, ובכוונה תחילה מוריד לו סכום מהשכירות ע"מ שתהיה יותר זולה, האם אפשר להחשיב את ההפרש הזה כמעשר כספים?

תשובה:
יש שסוברים, שמחילת חוב לעני יכולה להיחשב למעשר כספים[1], ויש שסוברים שמעשר כספים צריך להינתן דווקא מרווח שכבר הגיע לידיו[2].
על כן, לצאת ידי חובת כל הדעות, יתנה עם האברך ששכר-הדירה הוא מסוים, אלא שהוא מוחל על חלק מן הסכום בתורת צדקה, ואז מדין "הפוכי מטרתא למה לי" יחשב ההפרש למעשר כספים לכל הדעות.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ה סי' לד פיס' ח).
[2]שו"ת "ישכיל עבדי" (ח"ה יו"ד סי' ל) דלא חייב להפריש על דבר שאינו בידו, ואם כן לא נחשב ממון לעניין רווח, וממילא אין כאן נתינה של ממון מן הרווחים בפועל.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.