English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת בשלח

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הלל

מבוסס על הערך: הלל, שבאנציקלופדיה התלמודית כרך ט

אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וגו'. (טו, א)
הכיצד ההלל, שהוא מפרקי תהלים שאמרם דוד, נאמר ע"י משה ובני ישראל על ים סוף?

מהותו. סתם הלל האמור בכל מקום הוא פרקי המזמורים שבתהלים, המתחילים בפסוק הַלְלוּ יָהּ הַלְלוּ עַבְדֵי ה' (קיג א) ומסתיימים בפסוק הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ (קיח כט. עי' פסחים קטז ב וסוכה לח ב), ונקרא גם הלל המצרי (ברכות נו א), דהיינו ההלל שאנו קוראים בפסח (רש"י שם). ועליו אמרו בתוספתא (פסחים פ"י): אין פוחתים ממנו ואין מוסיפים עליו.

מקורו. הלל זה נחלקו תנאים מי אמרו:

(א)   רבי אליעזר אומר: משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים (ברייתא פסחים קיז א), שכן כתוב בו בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם וגו' והַיָּם רָאָה וַיָּנֹס ו"הים ראה וינוס" (רשב"ם שם קטז ב ד"ה משה). וכן אמרו במדרש תהלים (קיג ב): אתה מוצא עשרים וששה דורות משברא הקב"ה את עולמו עד שיצאו ישראל ממצרים, ולא אמרו הלל עד שיצאו משעבוד מצרים, שהיה על טיט ולבנים, ואמרו הלל.

(ב)        רבי יהודה אומר: יהושע וישראל אמרוהו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען (ברייתא פסחים שם). רש"י מפרש, שמוסיף על רבי אליעזר ואומר שאף יהושע וישראל אמרוהו; ורשב"ם מפרש, שחולק על רבי אליעזר וסובר שיהושע וישראל הם שאמרוהו תחילה.

(ג)   רבי אליעזר המודעי אומר: דבורה וברק אמרוהו בשעה שעמד עליהם סיסרא.

(ד)   רבי אלעזר בן עזריה אומר: חזקיה וסיעתו אמרוהו בשעה שעמד עליהם סנחריב.

(ה)   רבי עקיבא אומר: חנניה מישאל ועזריה אמרוהו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר.

(ו)    רבי יוסי הגלילי אומר: מרדכי ואסתר אמרוהו בשעה שעמד עליהם המן הרשע.

(ז)    וחכמים אומרים: נביאים שביניהם תיקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם - אם חס ושלום תהא צרה על ישראל - וכשנגאלים, אומרים אותו על גאולתם (ברייתא שם).

(ח)   חבריו של רבי אלעזר ב"ר יוסי אומרים: דוד אמרו (ברייתא א' שם).

בדעת הסוברים שהקודמים לדוד אמרו הלל פירש רשב"ם (ד"ה משה וישראל אמרוהו) שמשה וישראל אמרוהו, ואחר כך קבעו דוד בספר תהלים. ובשו"ת תשובה מאהבה (ח"ב סי' רסד) פירש שהקודמים לדוד לא אמרוהו באותו נוסח שבתהלים, אלא אמרו איש כפי צחות לשונו, עד שבא דוד ותיקן הלל זה כדי שיאמרו בכל מקום ובכל זמן נוסח אחד.

חיובו. במצות קריאת הלל נחלקו גאונים וראשונים:

(א)   בעל הלכות גדולות (במנין המצוות), היראים (השלם סירסב), רבי שלמה בן גבירול (מצות עשה טז), הסמ"ק (סיקמוועודסוברים שהיא מצוה מן התורהונמנית במנין המצוותולמדוהו מהוּא תְהִלָּתְךָ וְהוּא אֱלֹהֶיךָ (דברים י כא), ועוד מקורותלפי דעה זו הסתפק הרמב"ן (בהשגותיו לספר המצוות שורש אאם אין מן התורה אלא עיקר חיוב הקריאההיינו שיאמרו ישראל שירה במועדיהם להשהוציאם ממצרים וקרע להם את הים והבדילם לעבודתו,אבל הנוסח של ההלל דוד הוא שתיקן; או שגם הנוסח של מזמורים אלה הוא מן התורהונטה לומר שהדבר תלוי במחלוקת התנאים אם משה וישראל הם שאמרו הלל זה או דודוהרא"ה (בחידושיו לברכות יד אכתב שעיקר המצוה מן התורה לומר שירה באותם הימיםאבל הנוסח של המזמורים אינו אלא מדרבנן.

(ב)   אבל דעת הרמב"ם (חנוכה פ"ג ה"ו ובספר המצוות שורש אשכל עיקרה של מצות קריאת הלל אינו אלא מדרבנןשהרי דוד הוא שאמרו. וביארו המגילת אסתר והקנאת סופרים (על סהמ"צ שםשאפילו לסוברים שמשה וישראל אמרוהואינו מן התורהשהרבה דברים תיקן משה ואינם מן התורה.

(ג)   ודעת הראב"ד (בהשגות חנוכה שםשיש בקריאת הלל מצות עשה מדברי קבלה דברים שנאמרו בנביאים ובכתובים והוא מן הכתוב הַשִּׁיר יִהְיֶה לָכֶם כְּלֵיל הִתְקַדֶּשׁ חָג (ישעיה ל כטוהכסף משנה שם כתב שאף הרמב"ם מודה שהיא מצוה מדברי קבלהאלא שקורא לה דברי סופרים).

(ד)   והמגיד משנה (שםמחלק, שקריאת הלל על כל צרה שנגאלים ממנה היא מדברי קבלהאבל קריאתו בימים הקבועים היא מדברי סופרים.

להלכה נחלקו האחרונים:

(א)   השאגת אריה (סיסטפסק שמצות קריאת הלל מדרבנן; ולכן אם אדם מסופק אם קרא הלל או לאאינו חוזר וקוראשספק דרבנן להקל.

(ב)   אבל החתם סופר (שו"ת יורה דעה סירלגמצדד לומר שביום שנקבע על הצלת ישראל ממיתה לחייםכגון חנוכהקריאת ההלל מן התורהמקל וחומר ממצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח - שאם משעבוד לחרות אומרים שירה בפהממיתה לחיים לא כל שכן.

(ג)   והנצי"ב (בהעמק שאלה שאילתא כו ס"ק אפירש בדעת השאילתות (שם)שאין מצוה מן התורה אלא באותו זמן ממש שאירע הנס; אבל באותו יום כל שנה ושנה אין לו עיקר מן התורה אלא מדרבנןאפילו לסוברים בהלל של חג שהוא מן התורה לעולם.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

  לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז


לע"נ

 רנה בת יעקב פושעט ז"ל
.
חיוכה וחום ליבה חסרים ביותר.


לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל

נלב"ע

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.