English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת חיי שרה

עשות ספרים הרבהבנין שלם על חושן משפט חלק א
מהרב אפרים אריאל עמאש ביתר עילית תשס"ד (ת"ל עמ')
הצטרפותם של אברכים רבים למעגל לומדי שולחן ערוך חושן משפט ואבן העזר מביאה לפריחה גם בתחום הספרות התורנית סביב חלקי שולחן ערוך אלו. אין דומה סגנונם של ספרים שנכתבו מתוך לימוד השו"ע לספרים שהיינו רגילים אליהם, שיצאו מתוך הלימוד הישיבתי. הספר שלפנינו מסכם סוגיות הלכתיות על סדר השו"ע ומעמיק בהלכה הן בביאור ההלכות מתוך הסוגיות בגמרא והן בביאור דברי השו"ע ובמחלוקות שבין גדולי הפרשנים כגון סמ"ע, ש"ך, ט"ז, "תומים", קצות החושן ו"נתיבות המשפט".
ההיצמדות לשו"ע מחייבת את המחבר להגיע למסקנות שיש להם תוקף הלכתי ולא להשאר רק בתחום החקירות המופשטות שאינן מחייבות להלכה. אכן הספר כתוב בבהירות ובסדר מצוין והלומד ימצא בו כלי עזר להבהרת סוגיות סבוכות בהלכות דיינים ועדות.
נביא את דבריו לגבי פסיקת הוצאות לבעל דין. השו"ע פוסק שאם בעל דין סירב לבוא לבית הדין מחייבים אותו לשלם את שכר ההוצאות שנדרשו כדי לכוף אותו לבוא לבית הדין. במקרה שהתובע פנה לערכאות הביא השו"ע דעה שאין לחייב את הנתבע בהוצאות ואילו הרמ"א הביא שגם אז יש לחייבו בהוצאות וכן עיקר לדעתו ובתנאי שיעשה ברשות ב"ד. המחבר מביא את מקורות המחלוקת וכן את הסבר הגר"א שמחלוקת זו תלויה בשאלה כיצד להגדיר את המושג "גרמא". לאחר מכן הוא נכנס לדיון בשאלה מה דעת מרן המחבר, שכן בספר "באר הגולה" כתב שדעת השו"ע לחייב הוצאות בגין תביעה בערכאות כפי שפסק הרמ"א. אך הוא תמה עליו וגם מביא את דברי "אגרות משה" שחלק על "באר הגולה" ולמד בדעת השו"ע שאין לחייבו על הוצאות שהוציא בעבור ערכאות.
נציין שזהו ספרו השני של המחבר ובספר הקודם עסק בעניני אבן העזר באותו סגנון. שמחנו גם לראות שהמחבר הוא מיוצאי קהילות יהודי ארגנטינה דבר המעיד על התפתחות לימוד התורה אף בקהילות יהדות דרום אמריקה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.