English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת חיי שרה

שו"ת במראה הבזקוינה, אוסטריה Vienna, Austria
אדר תשס"ב

כללי התנהגות ועקרונות הפעלת המערכת האדמיניסטרטיבית הביטחונית בקהילה

שאלה:

מהם כללי ההפעלה של המערכת האדמיניסטרטיבית?

תשובה:
ראוי להכין לפני שבת או חג כל מה שאפשר, כדי "לחסוך" בחילול שבת ויו"ט, כגון החתמת טפסים שייתכן שיידרש להשתמש בהם בשבת.
לגבי ניהול עניינים אדמיניסטרטיביים בשבת עצמה יש לנהוג לפי הכללים הבאים:
(א) במקרים של סכנה ודאית או ספק סכנה קרובה מותר לבצע כל פעולה שהיא מן הפעולות הנדרשות להסרת הסכנה, ללא שום עיכוב, ורק אם ניתן לבצעה בשינוי שלא יעכב את ביצועה, יש (לכתחילה) לעשותה בשינוי.
(ב) במקרים של סכנה רחוקה (כגון רישום לצורך מעקב אחר ביצוע פעולות שהוא דומה לרישום טיפול ע"י רופא, רישום שנועד למנוע הסתבכויות בעתיד, שעלולים להביא לידי סכנה) מותר לבצעם בשינוי או ב"עט שבת"[1] (אם מדובר בכתיבה)[2].
(ג) פעולות שאינן קשורות למניעת סכנה כלל, כגון כתיבת רשימת שמירה או תורנות כלשהי, אין כל היתר לעשותן כאשר כרוך בהן חילול-שבת.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] דעת הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו, מובא בספר "המורים בקשת" עמ' 83.
[2] יש תמיד להעדיף לכתוב באופן שהכתב לא יתקיים, שכן כתיבה כזו אינה אסורה מן התורה. לגבי "עט שבת" - עט שהוכן במיוחד לשבת שכותב בכתב שאינו מתקיים, דעת רוב הפוסקים שהכתיבה בו אינה אסורה אלא מדרבנן, ואילו דעת ה"מנחת יצחק" (ח"ז, יג, יד ו-טו) שהכתיבה בו אסורה מן התורה. אם אסור לכתוב במשך ימים רצופים (יו"ט הסמוך לשבת), יש לחזור על הכתיבה לפני שתימחק, שזה עדיף על כתיבה פעם אחת בכתב המתקיים. גם בעלי הדעות המחמירות בפיקוח-נפש רחוק כמו שהובא בהקדמה, ייתכן שיודו במקרה של עיסוק בפעילות בטחונית, אלא שהסכנה רחוקה, ויתירו בגרמא.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.