English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת במדבר

חמדת דף היומי: קדושת התפילין וקדושת המזוזה

הרב עקיבא כהנא

בגמרא (שבת דף עט ע"ב) מובאת ברייתא שבה נאמר שקדושת תפילין וספר תורה חמורה מקדושת מזוזה. ולכן אם בלו התפילין וספר התורה, אסור לעשות מהן מזוזה. 

נשאלת השאלה: על סמך מה קבעה הברייתא שקדושתן של תפילין וס"ת חמורה מקדושת מזוזה? רש"י במנחות (לב ע"א ד"ה תפילין) מסביר שתפילין קדושתן חמורה ממזוזה משום שיש בהן ד' פרשיות. הרב ישעיה מיטראני (פסקי הרי"ד הל' מזוזה) חלק עליו, משום שלשיטתו הייתה הברייתא צריכה לומר שגם לא עושים תפילין מספר תורה משום שספר תורה יש בו פרשיות רבות, ובתפילין רק ארבע פרשיות. לכן הוא אומר שקדושת התפילין חמורה שמניחים אותם על הראש, וכן ספר התורה שהוא קדוש ומניחים אותו בארון הקודש אין זה מכובד שיהיה במקום פחות חשוב כמו פתח הבית, ולכן זה נחשב להורדה בקדושה.  

בירושלמי (מגילה פרק ד, הלכה יב) הסתפקו מה הדין במקרה שאין ידו של אדם משגת לקנות גם מזוזה וגם תפילין, ורוצה לקנות לעצמו את אחד מהם, איזה מהם יקנה? לדעת רב הונא יקנה תפילין, משום שגם אנשים שאינם גרים בבית כמו הולכי מדבריות ושטים באוניות חייבים בתפילין, ואילו לדעת שמואל עדיף לקנות מזוזה שבה חייבים גם בשבתות וימים טובים, הירושלמי שם מביא את אותה הברייתא בצורה הפוכה, שמותר להפוך מזוזה שבלתה לתפילין, ואסור להפוך תפילין שבלו למזוזה, כראייה לשיטת שמואל שיש לקנות מזוזה.  

בהלכות קטנות לרא"ש (תפילין ל) פסק כדברי רב הונא שאדם שיש לו כסף לקנות מזוזה או תפילין יקנה תפילין, וכתב שהטעם הוא משום ש"מצווה דגופא עדיף", כלומר, סברה דומה לסברת הרי"ד שראינו לעיל שמצווה שמניחה על גופו היא קדושה יותר. כך גם פסק הרמ"א (יור"ד רפה, א) והגר"א (שם) תמה על דברי הרא"ש שפסק כרב הונא והוסיף טעם משלו, בעוד שבירושלמי (שם) הראייה מהברייתא היא לדעת שמואל? הגר"א מתרץ שכיון שבבבלי הובאה הברייתא להיפך, והיא מהווה ראייה לשיטת רב הונא, לכן יש לפסוק כרב הונא.  

נראה שהרא"ש הבין כדברי הרי"ד שהובא לעיל שהסיבה שקדושת התפילין חמורה היא בגלל שמניחים אותם על הגוף, וזו הסיבה שהבבלי גרס בברייתא הפוך, משום שהוא הבין שקדושת התפילין חמורה, וממילא הרא"ש והגר"א אמרו דבר אחד. רבי עקיבא אייגר (שם) מוסיף טעם נוסף לכך שתפילין היא מצווה חשובה יותר ממזוזה, משום שאין דרך להפטר ממצווה זו, שאדם חייב בה, לעומת מזוזה שיש אפשרות להפטר ממנה אם אינו גר בבית, או אם אין לו משקוף ודלת החייבים במזוזה, ולכן מצוות תפילין היא מצווה חשובה יותר (כך נראה שהבין הלחם יהודה בשיטת הרמב"ם תפילין ה,ג). 

היו שהבינו שקדושת ספר תורה חמורה יותר לעניין הדינים שצריכים לכתוב אותה בהם (כך נראה משו"ת ריטב"א קמב).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.