English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת אחרי מות

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבת – חלק חמישיהשבוע כמובטח נדון בשיטת הרמב"ם. דעתו מופיע בשני מקומות ב"יד החזקה". הראשון "גוים שצרו על עיירות ישראל , ובכל מקום אם באו על עסקי נפשות או שערכו מלחמה או שצרו סתם יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת, ומצוה על כל ישראל שיכולין לבוא לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגוים בשבת, ואסור להן להתמהמה למוצאי שבת, וכשיצילו את אחיהן מותר להן לחזור בכלי זיין שלהן למקומם בשבת כדי שלא להכשילן לעתיד לבוא" (ה' שבת פ"ב הכ"ג). והשני "היה יוצא ברשות ואמרו לו והוא הולך בדרך כבר נעשית המצוה שיצאת לעשות יש לו ממקומו אלפים אמה לכל רוח, ואם היה מקצת תחום שיצא ממנו ברשות מובלע בתוך אלפים אמה שיש לו ממקומו הרי זה חוזר למקומו וכאילו לא יצא, וכל היוצאין להציל נפשות ישראל מיד גוים או מן הנהר, או מן המפולת יש להם אלפים אמה לכל רוח ממקום שהצילו בו, ואם היתה יד הגוים תקיפה והיו מפחדים לשבות במקום שהצילו בו הרי אלו חוזרין בשבת למקומן ובכלי זינן" (ה' שבת פכ"ז הי"ז). אנו רואים שדעת הרמב"ם מפורשת שכל היוצאים להציל בהיתר, במקום שיש חשש פיקוח נפש, יכולים לחזור למקומם עם כלי המלחמה שבידם. ולא זו אף זו אלא שהיוצאים בהיתר במקום שיש חשש שאם לא נתיר להם לחזור ימנעו בעתיד גם לצאת התירו להם לחזור גם עם כלי זיינם. גדולי ישראל בכל הדורות ניסו למצא מקור לשיטת הרמב"ם שהרי לא מצאנו במקורות העוסקים בשאלת היוצאים להציל את הנימוק של "נמצאת מכשילם לעתיד לבא". עוד צריך ביאור בדעת הרמב"ם, במה חולק הוא על רש"י ששיטתו הובאה בשבוע שעבר. לשיטת רש"י מותר ליוצאים בהיתר לחזור למקומם רק בתוך האלפיים אמה. הגריא"ה הרצוג, הרב הראשי הראשון למדינת ישראל  רצה להסביר שרש"י מסביר את הסוגיא לפי הדעה ששבת "דחויה במקום פיקוח נפש והרמב"ם פוסק ששבת "הותרה" במקום פיקוח נפש. כלומר לפי רש"י גם במקום שמותר לחלל את השבת אין משמעות העניין שאין איסורי שבת אלא שמשום ההכרח השבת נדחית, אבל גם אז נמעט כמה שיותר בפגיעה בשבת. לעומת זה דעת הרמב"ם שאיסורי שבת אינם קיימים במקום פיקוח נפש או במקום אחר שמותר לחלל שבת כגון להעיד על חידוש החודש ולכן הסברא המופיעה בסוגיית הגעת העדים בשבת לצורך עדות החודש "נמצאת מכשילן לעתיד לבוא" יכולה לשמש גם במקום פיקוח נפש של היוצאים להציל (בצומת התורה והמדינה ח"ג ע' 9).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.