English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת לך לך

פרשת שבועבפסוקים האחרונים של פרשת נח אנו מוצאים את משפחת אברהם מחליטה באופן עצמאי לצאת מאור כשדים וללכת לארץ כנען. סופו של מסע זה בחרן מה היה אורכו של המסע כמה זמן ארך, מה היו תחנות הביניים אילו הרפתקאות ומאורעות עברו על המשפחה, התורה לכאורה מסתירה מאתנו.

בתחילת פרשת לך-לך הקב"ה מצוה על אברהם ללכת לארץ לא נודעת, לארץ שהק"ה יחליט מי היא. אם אברהם יעמוד בניסיון וישמע בקול ה' יקבל הוא שכר גדול. בסופו של המסע מתברר כי הקב"ה הוביל את אברהם לארץ כנען.

מה הקשר בין שני המסעות הללו? ניתן להביא ראיות.

גם המסע הראשון הוכתר בהצלחה ואכן אברהם ומשפחתו הגיעו לארץ כנען ומסיבות מסוימות נאלצו לעזוב את הארץ ולחזור לאזור חרן [ הסמוך כנראה לאיזור אור כשדים ולא לאזור אור ] [פרופ' גריניץ ]

אם כך נשאלת השאלה מדוע נגזר על אברהם לעלות פעמיים ארצה והרי גם פעם אחת זוהי משימה קשה. ניתן אולי להסביר כי יש שתי בחינות של עליה לארץ. הראשונה היא מהלך טבעי של כל יהודי באשר הוא יהודי המרגיש קשר ומשיכה לארץ ישראל כך חשו אברהם ומשפחתו כאשר יצאו למסע הראשון הם לא הלכו לקיים את ציווי ה' הם לא הלכו הם לא הלכו לארץ הקודש הם הלכו לארץ ישראל. בפעם השניה אברהם עולה ארצה כמי שמקיים את מצות ה' ובבחירה חופשית הוא עומד בניסיון ויוצא לדרך ללא מטרה מוגדרת, כאשר עיקר הענין הוא לשמוע בקול ד' בסופו של  דבר מגיע אברהם אל  המקום בו יש את המשמעות העמוקה והנרחבת ביותר של הקשבה לדבר ד' אל ארץ ישראל,

מאז ועד עתה ניתן לחלק את כל העולים ארצה לשלוש קבוצות יש העולים לארץ ישראל כי זהו מקומו הטבעי של העם, יש העולים כי זו ארץ הקודש ויש הזוכים לעלות בגלל שתי הבחינות גם יחד.

 

ההוכחה כי אכן היו שתי עליות טמונה בהסכמה חזל"ית מקיר אל קיר כי אברהם היה בן שבעים בזמן כריתת ברית בין הבתרים (סדר עולם רבה פ' א , תרגום שמות י"ב מא, מדרש רבה במדבר י"ד יא , פסיקתא רבתי  פרשה מב ד"ה וה' פקד ועוד) והכרזת הכתוב כי " וְאַבְרָם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן" (י"ב ד). מכיון שבברית בין הבתרים נאמר "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" (ט"ו יח) מוכח שהברית נכרתה בארץ. לכן יש  ראשונים רבים (רש"י סנהדרין צב ע"ב, רשב"ם שמות י"ב מ, רמב"ן שם, תוס' עבודה זרה ט ע"א, רא"ש יבמות פרק ו סי' יב ועוד) המאמצים דרך זו ומסיקים את המסקנה הכמעט בלתי נמנעת כי אכן אברהם עלה ארצה פעמיים. השאלה הנשאלת עתה היא אילו מן המאורעות המתוארים בפרשיות לך לך וירא ארעו לאחר העליה הראשונה ואילו רק לאחר העליה השניה. נדגים זאת בשתי מחלוקות :

א. לפי בעל סדר עולם (שם) מלחמת אברהם בארבעת המלכים הייתה באותה שנה בא יצא מחרן בציווי ד', לפי זה אברהם היה אז בן שבעים וחמש אולם לפי תוס' (ברכות ז' ע"ב ,שבת י' ע"ב) אברהם היה אז בן שבעים ושלש ואם כן מלחמה זו ארעה בזמן העליה הראשונה. ואולי ניתן להציע שמלחמות עולם אלו והסדר העולמי החדש שנוצר היו בין הסיבות שגרמו לכך שאברהם נאלץ לעזוב את הארץ זמן קצר לאחר מכן.

ב. מתי ירד אברהם מצרימה ? יש מקום לומר ששרי הייתה צעירה באותו הזמן (מתאים יותר לאחד הפירושים ברש"י ד"ה עתה ידעתי) ואם כן מאורע זה הוא חלק מסיפור העליה הראשונה ששיאה בגיל שבעים בברית בין הבתרים, אמנם לרש"י, רמב"ן, ורד"ק שם, ברור שהירידה קשורה להתגלות שקדמה לעליה השניה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.