English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק ד' )
 
סאן חוזה, קוסטה ריקה                 San Jose, Costa Rica
מנחם אב, ה'תשנ"ה
ק. מילה לשם גירות של בן יהודי ואם נכרית, ללא גיור והשתתפות הרב בטקס

שאלה
בקהילתנו נולד בן לאב יהודי ואם נכריה. משפחת האב מבקשת ממני כרב המקומי להשתתף בטקס ברית המילה. יתכן והשתתפותי בטקס תקרב את המשפחה ותגרום בסופו של דבר לגיור האם והבן.
האם מותר למול את הקטן לשם גירות ואע"פ שהמשפחה עדיין איננה מוכנה כולה להתגייר? אם לאו האם מן הראוי להשתתף בטקס?
 
תשובה
רבים מן הפוסקים התנגדו למילה לשם גירות של ילד הנולד לאב יהודי ואם נכריה1, ויש שהתירו2. במקרה דנן, כאשר גם האם מוכנה לגיור הילד, שני ההורים מתחייבים בכתב להטבילו במקוה כשר לפני גיל שנתיים, וכן הם מתחייבים בכתב לרושמו לבית הספר היהודי של הקהילה ולהנהיג בביתם מנהגי ישראל (אוכל כשר וכו', לפי כוחם ולפי הדרכת הרב), אפשר למולו לשם גיור, ויש להקפיד על נוכחות בית דין כשר במקום, בעיקר כדי לא להכשיל את חברי הקהילה לעתיד לבוא (שיחשבו את מי שאינו יהודי ליהודי), ומתוך תקוה שאכן כל המשפחה תתקרב לשמירת מצוות, כפי שנסיון העבר במקרים רבים אחרים הוכיח.
אם אין המשפחה מוכנה לנקוט את הצעדים הנ"ל, אין על הרב להשתתף במילה לשם גיור, אך גם אין עליו חובה למחות על הנעשה3.
ואם אין המילה לשם גיור, יש להתרחק מן העניין מכל וכל, ויש לדאוג לרשום במסמכי הקהילה שהילד הנ"ל איננו יהודי.
על הרב מוטלת החובה הכללית לעשות כל מאמץ לקרב את המשפחה ליהדות, ויעשה מעשיו בדרכי נועם ויצליחו ה' בכל מעשיו ודרכיו.


1  כגון "דעת כהן" (סי' קמט).
2  כגון "משפטי עוזיאל" (סי' סד).
3 כפי שפסק בשו"ת "אחיעזר" (ח"ג, סי' כח).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.