English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת בלק

חידוש הסנהדרין בימנו / חלק ראשון

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

הרב יוסף כרמל - ראש כולל "ארץ חמדה"

הר"ן בדרוש האחד עשר מביא כלל אוניברסלי- לא יתכנו חיים חברתיים מסודרים ומתוקנים ללא מערכת משפט שפועלת על פי חוקים קבועים. בישראל למערכת המשפט יש תפקיד נוסף, יצוג השכינה , פירוש חוקי התורה והשכנת שכינה שנאמר "מִזְמוֹר לְאָסָף אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל בְּקֶרֶב אֱלֹהִים יִשְׁפֹּט" (תהלים פ"ב א). וכמאמר חז"ל על פסוק זה: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל, שנאמר (תהלים פ"ב) אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו - גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר (תהלים י"ב) משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ד'…" (מסכת סנהדרין דף ז ע"א). לכן אין זה פלא כי מקום הדיינים נקבע על ידי התורה בשכנות לשכינה כמאמר חז"ל " אמר קרא (דברים י"ב) "לשכנו תדרשו ובאת שמה", כל דרישה שאתה דורש - לא יהיו אלא בשכנו של מקום" (מסכת סנהדרין דף יא ע"ב). וכן מפורשבתלמוד הירושלמי "ומניין שהיתה סנהדרין גדולה אצל המזבח (שנאמר) "ולא תעלה במעלות על מזבחי" ומה כתיב תמן (ומהי הפרשיה שלאחריה) "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (מכות פרק ב ה"ו). לכן ברגע שהסנהדרין עזבה את לשכת הגזית בטלו דיני נפשות, כמאמר חז"ל "מ' שנה עד לא חרב הבית - גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. למאי הלכתא… שלא דנו דיני נפשות" (תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ח ע"ב). כך גם הוכחנו בשבועות הקודמים כי גם סנהדרין קטנה לשיטת הרמב"ם (על פי הסברו של מו"ר ההגר"ש ישראלי זצ"ל) ישבה דווקא בערי חומה המקודשות יותר משאר הערים בארץ ישראל. אם כך אין זה מפליא כי אין תהליך גאולה ללא חידוש הסנהדרין כמו שניבא הנביא ישעיה "ואשיבה שפטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה" (פרק א). כך גם תקנו חז"ל בתפילת "שמונה עשרה" קודם את ברכת "תקע בשופר גדול" אחר כך "השיבה שופטינו" ורק אז "את צמח דוד עבדך". לכן ברור כי בכל פעם שנשמעו "פעמי משיח" עלתה על הפרק שאלת חידוש הסנהדרין והדרך הנכונה מבחינה הלכתית לבצעה. בשבועות הקרובים נלמד את המקורות העוסקים בסוגיא זו.
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.