English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת שופטים

לימוד תורה לגברים בגילוי ראש

שו"ת "במראה הבזק"(מתוך ח"ב)

בואנוס איירס, ארגנטינה                      Buenos Aires, Argentina

סיון תשנ"א

שאלה

האם מותר ללמד תנ"ך לכיתה שבה הגברים יושבים בגילוי ראש?

 

תשובה

בעניין שיעור תנ"ך לגברים שאינם חובשים כיסוי ראש: לימוד תורה, מעיקרא אסור שיעשה בגילוי ראש1 ויש לבקש מן הגברים המשתתפים בשיעור לחבוש כיפה לראשם. רק במצבים מיוחדים שאפשר להגדירם כצורך השעה, כגון כדי לקרב יהודים לתורה והן יעדיפו שלא להשתתף בשיעור, אם יצטרכו לכסות בו את ראשם, ויפסידו קשר מינימלי זה ליהדות ולתורה יש להתיר2. ועם זאת יש להקפיד שהיושבים בגילוי ראש לא יקראו בעצמם מן הספר פסוקים שיש בהם אזכרות, בכדי שלא יוציאו שם שמים בראש גלוי3.

 

__________________________________________________

 

1 שו"ע (אורח חיים סי' ב, ו) וב"משנה ברורה" (ס"ק יב, ושם סי' צא, ג). עצם כיסוי הראש בגבר אין לו מקור הלכי מובהק, והוא מוגדר כמידת חסידות, ואף על פי כן קבעו אחרונים שכיום, כשהדבר הוקבע כמנהג, הרי זה חובה גמורה, ואסור להתפלל וללמוד בראש מגולה; עיין שם (סי' ב) במשנה ברורה (ס"ק יא) וב"מגן אברהם" (סי' צא ס"ק ג). וראה מה שכתב הרב א"י הכהן קוק ב"אגרות ראי"ה" (ח"ב אגרת שצב עמ' נא), שיש להסיר בכל עוז המנהג המקולקל ללמוד תנ"ך בבתי-הספר הלא-דתיים בראש מגולה.

כאשר באה הבקשה לחבישת כיפה בדרכי נועם ובחיבה, תוך הסברת העניין היא עשויה להתקבל בנקל.

2 מלשון הרב (לעיל) משמע שהוא מנהג מקולקל, אך אינו איסור מוחלט, וכן משמע מנושאי הכלים לשו"ע בסי' צא הנ"ל; וכן פסק בשו"ת "יביע אומר" (ח"ו אורח חיים סי' טו אות ז); וראה גם "תחומין" (ח"י עמ' 256) בשם שו"ת "שאילת משה", וגם בתשובת הראי"ה המובאת שם נראה שהרב מתיר זאת בדיעבד.

3 כפי שפסק מרן בשו"ע (אורח חיים סי' צא ג).

 

 

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.