English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת ויחי

סדרי גבייה בתשלום נזיקין, גניבה והלוואה

חמדת הדף היומי

הרב עופר לבנת

למדנו השבוע בדף היומי מספר סוגיות העוסקות בגביית תשלום עבור נזק. מתוך הסוגיות עולה כי ניתן לשלם לא רק בכסף אלא גם בשוה כסף כמו מטלטלין או קרקעות. גם את הקרקעות יש לחלק לשלשה סוגים:      א. קרקע משובחת - עידית

            ב. קרקע בינונית

ג. קרקע גרועה – זיבורית

 

כאשר הקרקע משמשת כאמצעי התשלום בתשלומי נזק המזיק צריך לשלם מהעידית שבנכסיו.

מבחינת הסחירות ברור שכסף נמצא במקום ראשון, מטלטלין בשני וקרקעות בשלישי. מבין הקרקעות הסחירה ביותר היא העידית.

 

הראשונים נחלקו בעיקר בשאלה האם ניתן לדרוש תשלום בכל מקרה על פי סדר זה. לדעת הרמ"ה (הובא בנמוקי יוסף בדף ב עמוד א בדפי הרי"ף) וסייעתו אין זה משנה מה סיבת החיוב, תמיד רשאי הנפגע לדרוש קודם כל תשלום במזומן, אם אין, הוא רשאי להעדיף  מטלטלין, רק אם אין מטלטלין הוא יפוצה בקרקע. כך הדין לגבי גביית נזק, לגבי גבייה מגנב או גזלן וגם לגבי גביית חוב. הרמב"ם, מסכים עם הרמ"ה אבל לשיטתו, אין עדיפות לכסף על פני מטלטלין, החייב רשאי לשלם בשווה כסף - מטלטלין גם אם יש בקופתו מזומנים (נזקי ממון ח, י, גניבה ג, יא, מלוה ולוה א, ד).

לדעת  הרא"ש (א, ה וכן א, יא) וסייעתו (גם בעלי התוספות שייכים עקרונית לסיעה זו אלא שישנם כמה מחלוקות ביניהם בפרטי הדינים) יש לחלק בין גביית תשלומי נזק, לבין גביית חוב ולבין החזר גניבה או גזילה. בתשלומי נזק המזיק רשאי לבחור באיזה אמצעי תשלום הוא בוחר לשלם. גם אם יש בקופתו מזומנים וברשותו מטלטלין הוא רשאי לתת לניזק קרקע. בתשלום חוב, כיון שהוא קיבל מזומנים אם יש בקופתו מזומנים המלוה יכול לתובעם. רק אם אין, רשאי הלווה להציע מטלטלין. אם אין לו גם מטלטלין אזי הוא רשאי לפרע בקרקע. בהחזר גניבה או גזילה, צריך להחזיר את מה שנגזל או מה שנגנב ואם החפץ נשבר, צריכים הגזלן או הגנב להחזיר כלי חלופי או לפצות בכסף, שיאפשר לבעלים לקנות כלי חדש.

השולחן ערוך שילב בין השיטות. לגבי תשלומי נזק (חושן משפט תיט, ה) והחזר גניבה (שמח, ה) פסק המחבר כשיטת הרמב"ם שלכתחילה ניתן לשלם במטלטלין ורק אם אין מטלטלין ניתן לשלם בקרקע. בענין תשלום חוב (קא, א-ב) פסק המחבר כשיטת הרא"ש שלכתחילה חייבים להחזיר כסף, רק אם אין לו רשאי לשלם במטלטלין, ואם אין אפילו מטלטלין יקבל קרקע.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מוקדש

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.