English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת ויחי

כיסוי דוד מים בשבת

שו"ת במראה הבזקמונטריאול, קנדה                        Montreal, Canada

תמוז תשנ"ג

כיסוי דוד מים בשבת

שאלה

האם יש היתר לשים מגבות או שמיכות או בגדים על דוד המים החמים בשבת?

 

תשובה

מיחם העומד על אש מכוסה ובעליו רוצה לשמור על חומו, יכול לכסותו בבגדים, ובלבד שלא יכסה את המיחם כולו, אלא ישאיר בדפנותיו חלק מגולה1. ובמיחם העומד על פלטה חשמלית יש שמחייבים שלא לכסות את כל המיחם2, ויש שמתירים לכסותו כולו3.

 

____________________________________________________

 

[1] א. שו"ע או"ח (סי' רנז סעיף ח): "קדירה... מכוסה בבגדים, אסור, ואם אין שולי הקדירה נוגעים בגחלים ואין הבגדים נוגעים בצדי הקדירה, מותר". והסיבה לכך, שאע"פ שבגדים אינם מוסיפים הבל (עיין שבת מח ע"ב), הרי כאן, הואיל ויש אש מתחת לקדירה, גם הטמנה בבגדים מוסיפה הבל.

   ובס' "מנחת כהן" (קונטרס משמר השבת, ספ"ח) כתב שכוונת המחבר דבעי ב' תנאים הנ"ל, וכן בתשב"ץ (ח"ב סי' קל). ואולם ב"חוט המשולש" (סי' ח) כתב שהרוב נוהגים להקל ולהתיר להטמין ולכסות את כל הקדירה, כשהאש אינה נוגעת בקדירה. ובשו"ת "יביע אומר" (או"ח ח"ו סי' לג) כתב דהנוהג להקל, יש לו על מי לסמוך.

 

   ב. שו"ת "אגרות משה" (או"ח ח"ד סי' עד) כתב שהחלק המגולה צריך להיות ניכר, ולא מספיק שיגלה כלשהו.

 

2 בס' "שמירת שבת כהלכתה" (פ"א סעיף סה) אסר משום שהבגדים נחשבים למוסיפים הבל, משום שהחום שלמטה קבוע, בשונה מתנור טוח בטיט ששם החום הולך ונחלש.

 

3 שו"ת "יביע-אומר" שם. והטעם, דכל שהוא טוח בטיט, לא גזרינן שמא יחתה. וכן מבואר להדיא ב"אור זרוע" (ח"ב סי' ח), ועיין ב"שער-הציון" (סי' רנז ס"ק מו). ויש עוד טעם להתיר, דחוטי-החשמל שבתוך הפלטה, אוויר מפסיק ביניהם לפחית העליונה של הפלטה, וגם הפחית עצמה מפסיקה בין האש שבחוטי-החשמל לקדירה. וכן כתב בס' "נתיבי עם" (סי' רנג עמ' קכ).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מוקדש

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.