English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת ראה

חמדת הדף היומי: זכויות השכן - "בר המצרא"

הרב עופר לבנת

לע"נ סבתנו מלכה טויבע ע"ה בת הרב יעקב לייב זצ"ל

 

השבוע בדפי הדף היומי הגמרא (דף קח) קובעת שכאשר אדם מוכר שדה, יש לבעל השדה הצמודה אליו (=בר מצרא- בן המצר) זכות ראשונים לקנות ממנו את השדה. גם אם אדם כבר מכר את שדהו, בן המצר יכול לסלק את הלוקח ולקנות את השדה לעצמו. הלכה זו היא חלק מקיום  מצוות התורה "ועשית הישר והטוב" (דברים ו, יח). כלומר, אף על פי שמן הדין אדם רשאי למכור את שדהו לכל מי שלבו חפץ, חכמים קבעו שראוי שבן המצר יהיה קודם לאנשים אחרים. זאת כיוון שיש לו תועלת גדולה בכך שתהיה לו שדה נוספת צמודה לשדה שלו.

כאמור, הגמרא דנה לגבי שדות. הראשונים דנים האם גם בדברים נוספים ישנה הלכה זו שבן המצר קודם לאנשים אחרים. דעת רבינו תם (מובא בתוספות קח עמוד ב ד"ה ארעא) שבבתים אין לבן המצר זכות ראשונים. טעמו הוא שרק בשדה, שאדם יכול לחבר בין שתי השדות ולעבד אותם ביחד יש זכות לבן המצר.

אולם, דעת רוב הראשונים (הובאו בטור ובית יוסף חושן משפט קעה, פא) שגם בבתים יש זכות לבעלים של הבית השכן לקנות את הבית העומד למכירה. טעמם הוא שגם בבתים לפעמים אדם זקוק לבית נוסף צמוד לשלו או שהוא רוצה להרחיב את ביתו ויוכל לעשות זאת על ידי חיבורו לבית הצמוד. השולחן ערוך (קעה, נג) פסק שגם בבתים יש זכות לבן המצר.

מקרה נוסף שדנו בו הראשונים הוא מקומות בבית הכנסת. לפנים היה נהוג שאנשים היו קונים את המקומות בבית הכנסת, ואדם היה יכול למכור את מקומו לאחר. גם כאן נשאלת השאלה, האם לבעל המקום הצמוד  יש זכות ראשונים לקנות את המקום. דעת הראב"ד (הובא בטור קעה, פה) שאם מדובר על ספסל שהמקום צפוף עליו, בני הספסל הם קודמים לקנות את המקום כדי שיכולו לשבת יותר בריווח. בכל מקרה אחר גם לדעת הראב"ד אין זכות לבן המצר בקניית מקום בבית הכנסת. הבית יוסף הסביר שטעמו של הראב"ד הוא שכיוון שיש לאדם מקום אחד בבית הכנסת אין הוא זקוק למקום נוסף.

אולם ראשונים אחרים כתבו שבכל מקרה יש זכות לבן המצר גם במקומות בבית הכנסת, וכן פסק השולחן ערוך (שם). הפתחי תשובה (שם ס"ק כג) מסביר שהטעם הוא שאדם רוצה שבני משפחתו יישבו לידו בבית הכנסת, ולכן הוא זכאי לקנות את המקום הסמוך לשלו. לפי סברא זו, יש שכתבו (משפטיך ליעקב חלק ב סימן טז) שגם בקברים, יש זכות לבני המשפחה לקנות את הקבר הצמוד לקבר של אחד מיקיריהם כיוון שבני משפחה רוצים להיקבר סמוכים זה לזה.  

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 משפחת 'ארץ חמדה' משתתפת בצערם של מש' הרב יוסף כרמל
ראש המכון, על מות אימו
מלכה טויבע ע"ה.

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

יצחק אייזיק יוזדן
 בן יהודה לייב ז"ל

נלב"ע כ"ט באב

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.