English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת ראה

שער לדין: יש שלוח לדבר עבירה – כיצד? חלק ב

הרב אוריאל אליהו

בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בכלל ההלכתי של "אין שליח לדבר עבירה" (ב"מ י, ע"א), למדנו גם כי יש מצבים שבהם יש שליח לדבר עבירה. כגון לדעת רבינא, כשהשליח אינו בר חיובא ולדעת רב סמא כשעושה בעל כורחו.

נחלקו הראשונים מה דינו של שליח שלא ידע שהוא עושה עבירה, כגון שאמר אחד לחברו לך והבא לי ממקום פלוני חפץ מסוים שהוא שלי, והלך השליח והביאו, ובאמת חפץ זה שייך לאחרים או שהוא של הקדש.

דעת המרדכי והתוס' (ב"ק עט, ע"א ד"ה נתנו) שהמשלח חייב.

סברתם שהרי מה שאין שליח לדבר עבירה (להלן, אשלד"ע) היינו משום "דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" – דהיינו שהמשלח לא צפה שהשליח יעשה שליחותו, שהרי מסתמא ישמע לדברי ה"רב" דהיינו הקב"ה, ולא לדברי התלמיד, דהיינו המשלח.

אבל כשהשליח לא ידע כלל שיש כאן עבירה ודמי לבעל כרחו (תוס' ב"ק שם) ודמי למי שאינו בר חיובא (תוס' בקידושין), במקרה זה "יש שליח לדבר עבירה".

כן פסקו הרמ"א ומהרש"ל (עיין חו"מ סי' שמח ס"ח).

לעומתם דעת הריטב"א ונמו"י שלעולם אשלד"ע, אף כשהשליח לא ידע שיש כאן עבירה.

סברתם שהשליח היה צריך לחוש שמא יש כאן עבירה (ש"ך) אי נמי משום שלמסקנת הגמ' למדנו מפסוק שאשלד"ע ולא משום הסברא דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין (כריטב"א ולא כרש"י).

לפי זה לא חידשה התורה דין שליחות כלל במקום שיש עבירה. (וכפי שהבאנו כבר בעבר מחלוקת זו).

כך פסק הש"ך (חו"מ סי' שמח)

עוד יש לדון לשיטת הנמו"י והריטב"א שפטרו את המשלח, האם השליח יהיה חייב, לדעת הסמ"ע (סי' שמח ס"ח)

השליח חייב על הגניבה (כגון שאבדה וכד') אע"פ שלא ידע שגונב, שהרי אדם מועד לעולם ואפילו באונס חייב.

אבל הש"ך (שם) חולק וסובר שגם השליח וגם המשלח פטורים.

נפקא מינא מעניינת שהביא בהגהות דרישה ופרישה (טור סי' שמח) בשם תרומת הדשן, בשולח גנב מפורסם שוודאי הוא שיגנוב, לדעת התוס' והמרדכי המשלח חייב, ואילו לנמוי' והריטב"א המשלח פטור.

מקרה נוסף שמצינו בו דין שליח לדבר עבירה הינו בשותפים שגנבו כאחד שמבואר בב"מ (ח) ששניהם חייבים.

לדעת רש"י אפילו אחד גנב לבדו כיוון שגנב ע"ד חבירו ובשביל שניהם מיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה ושניהם חייבים. אבל כשגונב רק בשביל חבירו ולא בשביל עצמו אשלד"ע.

אבל התוס' סוברים שגם כשהגביה בשביל שניהם אשלד"ע, ורק כשהגביהו שניהם ביחד התחייבו שניהם, שכל אחד נעזר בהגבהת חברו אבל גם מגביה בעצמו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 משפחת 'ארץ חמדה' משתתפת בצערם של מש' הרב יוסף כרמל
ראש המכון, על מות אימו
מלכה טויבע ע"ה.

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

יצחק אייזיק יוזדן
 בן יהודה לייב ז"ל

נלב"ע כ"ט באב

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.