English | Francais

Search


גליון מספר 19 - ריבית פיגורים

| י במרחשוון תשס"ז | 12/19/2007

הגליון הנוכחי עוסק בבעיות ריבית בתשלום קנסות פיגורים. קנסות אלו הם חלק מאמצעי האכיפה לקיום התחייבויות ועמידה בתשלום המקובלים בשימוש בעולם העסקים בימינו.

בבתי הדין, שאינם יכולים להטיל כמעט שום סנקציה שאינה ממונית, חשיבותם של אמצעי האכיפה הממוניים גדולה אף יותר מאשר בבתי המשפט. דא עקא, היות שישנן בעיות הלכתיות בקנסות אלו חשוב להגדיר את התנאים לשימוש בהם.

מלבד פסקי הדין המופיעים בגליון, אנו מפנים את הקוראים גם לפסקי הדין של הרב אליעזרוב והרב אלחדד ב'תחומין' כרך ו עמ' 224 ואילך, ולמאמרו הנרחב של פרופ' נחום רקובר, ב'תורה שבעל פה' כרך כב עמ' קכג ואילך.

בגליון הקודם הפנינו שתי שאלות לקוראים במדור 'הפינה לשיפוטכם'. בנוגע לחיוב הוצאות של עדים מומחים ומתורגמנים קיבלנו תשובה ארוכה, והיא מובאת בגליון הנוכחי.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.