English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת מטות

מטות | כד תמוז תשפ"ב | 23/07/2022חמדת הדף היומי: האם דיין חשוד להטות את הדין לטובת פסיקות קודמות שלו? / כתובות כא-כב

בגמרא (כתובות כא- כב) נאמר שבמקרה ששלושה דיינים יושבים לקיים את השטר ואחד מהם נחשד בכך שהוא פסול לדון, אם הדיינים רוצים להעיד עליו, לפני שחתמו שהוא כשר הם נאמנים, אך לאחר שהם חתמו אינם נאמנים להעיד על האדם השלישי שהוא כשר לדיינות. בראשונים ישנה מחלוקת מהי הסיבה לכך: רש"י (ד"ה משחתמו) מבאר שהטעם לפסול העדות של הדיינים היא משום שהם נוגעים בעדותם שלאחר שהם חתמו עם אותו אדם הם לא רוצים שיתגלה שהם חתמו עם אדם פסול, ולכן הם פסולים להעיד עליו. ואילו תוספות (ד"ה תרי ותרי) והרמב"ם (עדות ו, ז) מבארים שכלל לא מדובר כאן כשהדיינים עצמם מעידים אלא אנשים אחרים, והכוונה היא שעד שלא חתמו הרי שאם יעידו אחרים על השלישי הם יצטרפו יחד, אך אם הם כבר חתמו לא תועיל עדותו של העד על מנת שיחשבו כאילו ישבו שלושתם יחד. תוספות רי"ד (כא ע"ב ד"ה אמר ר' אבהו) כתב שהטעם הוא משום נגיעה, אבל הנגיעה היא לא משום שלא נעים להם שהם ישבו יחד עם אדם פסול, אלא שבגלל שהם חתמו הם רוצים שלא תתבטל חתימתם וזו הנגיעה.
Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
ישראל בן רבקה
מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
גדעון בן רחל
נהוראי בן רבקה נמיר
שי בת הלל
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא

משה בן רחל

אלרואי משה בן לינוי
הילל בן תמר שפרה
ירחמיאל בן זלאטה רבקה
בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד


ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

 גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר 

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א

 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.