English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת בהר

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה - ביעור שביעיתהלכות ביעור פירות שביעית אלו נלמדות מפסוק בפרשתנו: "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" - מהי הרבותא שהבהמה שברשותנו תאכל?! אם חית השדה אוכלת מהיבול של שמיטה, בהמתנו על אחת כמה וכמה? על כך סמכו חז"ל (כך דעת הרמב"ן, שזהו דין דרבנן, ולא דאורייתא) את דרשתם: "כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית" - כשכבר אין פירות על העצים, כולם נשרו או נרקבו, שוב אין להחזיק אותם פירות, ויש לבערם מן הבית.

אמרנו "לבערם" - אם כן, לכאורה היינו צריכים לנהוג בהם כמו בביעור חמץ - לשורפם במו אש. אכן, יש הסוברים (למשל: הרמב"ם) שכך היה עלינו לעשות. אולם למעשה נוהגים כדעה שיש להוציא את הפירות הללו מהבתים ולהפקירם. אחרי שבוצעה פעולת ההפקר, מותר לחזור ולזכות בהם. למרות זאת לא ראינו תנועה גדולה של "מחפשי מציאות" שמיהרו לזכות בפירות (או בתוצרת פירות, כמו יין ושמן, ריבות ומרקחות) כיון שהמפקירים רשאים היו להפקיר לפני שלושה מאוהביהם, בסומכם עליהם שהם לא ימהרו לנצל את ההזדמנות.

הזמנים שנקבנו בהם - ערב פסח, ל"ג בעומר, שבועות - נקבעו ע"י חז"ל, ששיערו שבימים אלו כבר כלה לחיה מן השדה. באופן דומה שיערו בפירות רבים אחרים. לוחות לביעור שביעית התפרסמו ע"י גופים שונים, למשל: מכון התורה והארץ שבגוש קטיף.

ע"פ הערך בעור-שביעית בכרך ד

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ  

יחזקאל צדיק ז"ל,

 נלב"ע י"א באייר תשע"ו

 

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

לע"נ  

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.