English | Francais

Search


שנת תשע"ז | שבת פרשת ויחי

שו"ת במראה הבזק: מסחר בדגים שאינם כשריםמתוך ח"ו

ניו יורק, ארה"ב                                     New York, USA 
סיוון תשס"ב 
    
          

שאלה

פנו אלי בבקשה לסייע להקמת חוות דגים בארץ ישראל. החווה תגדל דגים שאינם כשרים לשיווק בחו"ל. האם יש בעיה הלכתית בנושא זה?

אינני מעוניין בפתרונות שיש בהם "הערמה" הלכתית.

תשובה

אסור לסחור בדברים האסורים באכילה דרך קבע1.

נחלקו ראשונים אם איסור זה הוא מן התורה או מדרבנן2.

לכן יש איסור להשתתף במפעל זה, וכמו שציינת בשאלתך, אין זה מן הראוי להסתמך על "הערמות" וכדומה3.

כמו כן, יש חשש סביר שתוצרת זו תחדור לשוק המקומי4, ועל כן ראוי עוד יותר שלא ליטול חלק במפעל זה5.
______________________________ 

1 משנה (שביעות פ"ז מ"ד), גמרא (פסחים כג ע"א), הרמב"ם (מאכלות אסורות פרק ח), הטור והשו"ע (יו"ד סי' קיז).

2   עיין בשו"ת "במראה הבזק" (ה תשובה סז, ובהערה 13 שם), במיוחד בדעתו של מרן הגר"ש ישראלי, שלפיה במצב זה לכל הדעות האיסור הוא מדאורייתא.

3   עיין (שם) בהערה 16, ובצדדים לקולא ולחומרה. הצד להחמיר קיים גם פה. אמנם במקום שהוא איננו הבעלים על הדברים האסורים באכילה מצינו שיש פוסקים המקלים – שו"ת "חתם סופר" (יו"ד סי' קה-קח), אך לכתחילה לא כדאי להיכנס למצב זה. וגם לפי שיטה זו לא נפתרה בעיית המסייע.

4   ואז אנו עלולים להיכשל באיסור "לפני עיוור".

5   כעין מה שמצינו לגבי "דבר אחר" (בבא קמא עט ע"ב). אמנם לאיסור שם יש סיבה הקיימת רק ב"דבר אחר", אך יש מקום מהסיבות האחרות להחמיר בכל המאכלות האסורים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ר' אברהם בן שרה חיה    

ג'קלין בת רינה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע

ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע  י"ז בסיוון תשע"ד

 

לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד

 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

 לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו

 

לע"נ

הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.