English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת יתרו

יתרו | כ שבט תשפ"ב | 22/01/2022

פרשת השבוע: למה ניגש שוב נציגו של יהודה אל נציגו של יוסף (חלק ד')

בסופו של תהליך ארוך, דוד בן ישי הוא זה שנבחר כמייסד השושלת המלכותית של עם ישראל. טענתם של כלב וצאצאיו למלכות, לא התקבלה. נשתדל להסביר מדוע? מידת המלכות, היא השביעית, והגדרתה בפי חכמי האמת היא: "לית ליה מגרמיה כלום", כלומר אין לה משלה כלום. בעברית צחה ניתן ליצור את המשוואה הבאה: מלכות=ענווה. הענווה יכולה להתבטא בכמה מישורים, וניתן כדוגמא ביטוי אחד שלה. יהודה קיבל את המלכות, כיוון שהוא ניגש אל יוסף והסכים לוותר על הכול עבור הערך החשוב – האחווה בין האחים. כתיקון למכירתו של יוסף כעבד, הוא היה מוכן להתנדב ולשמש כעבדו של המשנה למלך מצרים. זאת, כדי לפדות את בנימין אחיו הקטן, ולאפשר לו לחזור אל אביו. כשיהודה ניגש אל יוסף, הוא ויתר על השלטון המאפשר לִנְגוֹשׂ - לשלוט. הוא ויתר על ה"אני" והמימוש העצמי שלו, כדי להנכיח חיים מוסריים, שאין בהם ולו קומץ של אנכיות או עליונות. הוא היה מוכן להיות "כלום". כלב ניגש אל יהושע, ודבריו כללו דרישה למלכות.


הלכה פסוקה: הלוואה בריבית מופרזת עם היתר עסקה

התובע הוא מלווה שהלווה לנתבע 1 500,000 ₪ בריבית שנתית בסך 18%, ובנוסף ריבית פיגורים בסך 200$ לכל יום איחור בפרעון ההלוואה. ההלוואה נחתמה על פי היתר עסקה של בנק המזרחי וניתנה לצורך ביצוע תמ"א 38. הלווה פרע את החוב באיחור ובסך הכל שילם 527,000 ₪, הנתבע שעבד את דירתם של הלווים הנוספים – נתבעים 2-3, אך התובע ביטל את השעבוד על פי דרישת הנתבע. הנתבע נתן לתובע צ'קים אחרים ושלושה שטרי חוב על החוב. לאחר שהנתבע לא פרע את החוב במועד, התובע פתח תיק בהוצאה לפועל כנגד הנתבע על חוב בסך 390,386 ₪, הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השטר, ובית המשפט החליט להעביר את התיק לבית דין זה, נסיונות פשרה בין הצדדים לא צלחו. לטענת התובע ההסכם תקף לפי דיני תורה וחוקי המדינה, הוא הסכים לוותר על חלק מהריביות, אך למרות זאת הנתבע לא שילם את כל החוב, ועל כך הוא צריך לשלם ריבית פיגורים. לטענתו הנתבע צריך לשלם לו עוד כמיליון שקלים, מעבר ל 527 אלף ₪ ששולמו על ידי הנתבע. הוא הסביר זאת בכך שכיון שסך הכל נשארה יתרת חוב של 135 אלף ₪ שלא שולמה במשך כשלוש שנים וחצי, הרי שיש לשלם ריבית של 61.2%, ועוד ריבית פיגורים של 200$ לכל יום איחור, על 1241 ימים. התובע ביקש שנתבעים 2-3 יחתמו גם הם על שטר הבוררות. לטענת הנתבע, כיון שהוא פרע יותר מסך ההלוואה שקיבל, לא ניתן לראות אותו כמפגר בחוב, בנוסף בתי המשפט מוסמכים להתערב בתנאי הלוואה, ובמקרים כמו שלנו, בית המשפט הפחית את גובה הריבית. להבנתו עליו להשלים עוד סך של 18,000 ₪ עבור ריביות שלא שולמו, אך כאמור אין לחייבו בריבית פיגורים כלל.

ארץ אגדה: רבי יוסי דמן יוקרת וילדיו

במסכת תענית (דף כד,א) מובאים סיפורים מופלאים על רבי יוסי דְּמִן יוֹקְרַת [מהמקום שנקרא יוֹקְרַת] שלא חמל על בנו ועל בתו, וז"ל המעשים בתרגום חופשי: "יום אחד, היו לרבי יוסי דְּמִן יוֹקְרַת פועלים בשדהו, היום החל להחשיך, ועדיין לא הביא להם פת לאכול. אמרו הפועלים לבנו של רבי יוסי, אנו רעבים! באותה העת היו יושבים תחת תאנה. אמר בנו של רבי יוסי: תאנה תאנה! הוציאי פירותיך, ויאכלו פועלי אבא! הוציאה התאנה פירותיה, ואכלו מהן הפועלים. בינתיים - הגיע האב, רבי יוסי. אמר להם לפועלים: אל תכעסו על שאיחרתי, טרחתי בדבר מצוה, ורק עתה סיימתי לעסוק בה. אמרו לו הפועלים: הקדוש ברוך הוא ייתן לך שובע, כפי שבנך האכילנו לשובע. אמר להם: מהיכן הביא לכם לאכול? ספרו לו את כל המעשה. אמר לו רבי יוסי לבנו: בני! אתה הטרחת את קונך [את הקדוש ברוך הוא] להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה, יאסף שלא בזמנו. היתה לו לרבי יוסי בת בעלת יופי [נאה]. יום אחד, ראה רבי יוסי אדם אחד שמסיט את עלי הדקל שבגדר, ומתבונן בבת שלו. אמר לו רבי יוסי לאותו אדם: מה זה? אמר לו: רבי, אם ללוקחה [לשאת אותה] לא זכיתי, גם לראותה לא אזכה?! אמר רבי יוסי לבתו: בתי! את מצערת את הבריות. שובי לעפרך, ואל יכשלו בך בני אדם. וכך אכן היה." קפדנותו של רבי יוסי דְּמִן יוֹקְרַת על בנו ובתו מעוררת שאלות רבות. המהרש"א העיר שרבי יוסי נהג שלא כראוי כשקילל את בתו היפה שתמות, והביא לכך המהרש"א ראיה מאברהם אבינו שלא קילל את שרה שתמות ואפילו שיופיה של שרה החטיא את פרעה ואת אבימלך. וצריך לנסות להבין מה היתה סברתו של רבי יוסי שקילל את בתו. גם קפדנותו על התנהגות בנו אינה מובנת. אם בנו נהג שלא כשורה, היה עליו להוכיח אותו על מעשהו ולהורות לו כיצד יעשה תשובה על מעשהו, וכן מצאנו בנבואת יחזקאל (יח,לב): "כִּי לֹא אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הַמֵּת נְאֻם אֲ-דֹנָי אלקים וְהָשִׁיבוּ וִחְיוּ". מדוע קילל רבי יוסי את בנו? לא מצאנו דברי תורה שנאמרו מרבי יוסי דמן יוקרת, מלבד המעשים המסופרים עליו באותה סוגיה, ומן ההקדמה שמקדימה הסוגיה להבאת המעשים האלו, מתבקש שמדובר בדמות סמלית. וכדלקמן.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה

 

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

 כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

 שמואל וגב' אסתר שמש

 י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

 ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

 י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

 סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה 

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.